Hinderbeperking Schiphol krijgt wettelijke basis, maar bewoners moeten alert blijven

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS) HINDERBEPERKING SCHIPHOL KRIJGT WETTELIJKE BASIS, MAAR BEWONERS MOETEN ALERT BLIJVEN Op 16 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet Luchtvaart, waarmee het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) wordt ingevoerd. Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer dat voorbeeld volgt, is een onomkeerbare stap gezet om het Aldersakkoord te verankeren in wet- en regelgeving. De hinderbeperking die voor de bewoners de reden is om het akkoord te onderschrijven en deel te nemen aan het overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zal nader worden uitgewerkt in twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthaven Verkeersbesluit (LVB) en het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). Daarvoor is nu een Milieu Effect Rapport (MER) in de maak. Naar verwachting kan het nieuwe stelsel in 2017 in werking treden. Het Aldersakkoord is een compromis dat poogt de belangen van economie en milieu te verenigen: de luchtvaart mag beperkt groeien als er voldoende hinderbeperking tegenover staat. Daarom betreuren de bewoners de pogingen van verschillende partners in het overleg om aan dat akkoord te morrelen. Zo probeert de luchtvaartsector met rekentrucs (over startprocedures, nachtvluchten, stille landingen) onder de groeibeperkingen uit te komen. De gemeenten willen meer woningen bouwen dan nu is toegestaan en de extra gehinderden niet meetellen. Men overweegt zelfs om dit buiten de ORS om met de sector te regelen. Reden voor de bewonersdelegatie om de vinger aan de pols te houden en uitholling van de ORS te voorkomen. Dat onze overlegpartners de indruk wekken dat ze onder hun onwelgevallige delen van het akkoord uit willen is niet nieuw. Zorgelijk is dat enkele politieke partijen met een beroep op het...

Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 2015-IV

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS)   VERSLAG ORS-BEWONERSVERTEGENWOORDIGING 4E KWARTAAL 2015   Schiphol komt de afspraak niet na om het aantal nachtvluchten verminderen. Het argument dat men al genoeg doet aan hinderbeperking deugt niet. Nu Schiphol in gebreke is en de reductie niet vrijwillig plaatsvindt, moet die wettelijk worden afgedwongen.   Niet morrelen aan het akkoord en geen uitvluchten De afgelopen maanden zijn de spanningen binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) toegenomen omdat onze partners (luchtvaartsector en bestuurders) doorgingen met het morrelen aan het Aldersakkoord. De bewoners hebben voor deelname aan de ORS moeten tekenen dat zij dat akkoord respecteren. Zij verwachten dat de andere delegaties zich ook aan de afspraken houden. Bij diverse onderwerpen die aan de orde kwamen (hinderbeperking, selectiviteit, woningbouw) bleek die wil er bij de andere partijen niet altijd in voldoende mate te zijn. De bewoners hebben laten weten dat zij staan op het naleven van de afspraken. Daartoe hebben zij medio vorig jaar een aantal uitgangspunten geformuleerd. Op basis daarvan is voorzitter Alders bezig met het opstellen een samenhangend pakket waarmee hij begin 2016 hoopt de patstelling over de verschillende onderwerpen te doorbreken.   Bewonersvisie Sinds vorige zomer is er binnen de vijf baancusters en het overkoepelende overleg van de clustervertegenwoordigers gediscussieerd over een bewonersvisie. Naar aanleiding van de ingekomen reacties heeft het ClusterVertegenwoordigersOverleg geconcludeerd dat de tijd nog niet rijp is om met een afgeronde visie naar buiten te treden. Bovendien is dat ook niet per se noodzakelijk. De gevoerde gedachtenwisseling geeft namelijk voldoende basis voor een gemeenschappelijke stellingname op de verschillende onderdelen in het ORS-overleg.   Selectieve ontwikkeling De luchtvaartsector laat in de...

Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 3e kwartaal 2015

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS)   Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 3e kwartaal 2015   ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) De 10 clustervertegenwoordigers hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten en zijn verschillende keren bijeen geweest over de onderlinge samenwerking, een gemeenschappelijke toekomstvisie en de voorbereiding van ORS-vergaderingen. Onderstaand een beknopte opsomming wat er zo allemaal heeft gespeeld.   Achterbanraadpleging ORS-bewonersvisie In juli is een concept-bewonersvisie gepubliceerd. Die is bedoeld als werkprogramma en als onderhandelingsstrategie van de bewoners voor het overleg in de Omgevingsraad. Ons doel daarin is in de eerste plaats hinderbeperking. Vandaar dat de bewonersdelegatie de nadruk legt op de kern van het Aldersakkoord: de selectieve ontwikkeling als voorwaarde voor hinderbeperking. Die willen we zeker stellen. Dat is nodig omdat de andere ondertekenaars de neiging hebben om aan die afspraken te morrelen. De ontvangen commentaren uit de achterbanraadpleging zullen door een redactiecommissie worden verwerkt in een nieuwe versie die eind dit jaar klaar moet zijn. http://vlieghinder-oegstgeest.nl/2015/08/achterbanraadpleging-toekomstvisie-bewonersgeleding-ors/   Hoorzitting Luchtvaartnota Op 23 september hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de Luchtvaartnota. Aan de orde was de vraag of deze nog actueel is, gegeven de snelle mondiale ontwikkelingen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst woedde er in de media een een pittige discussie over de positie van Nederland, de kansen van Schiphol en de vooruitzichten voor KLM. Bewoners hebben op die hoorzitting gewezen op twee gevaren voor de hinderbeperking: ongebreidelde groei van het aantal vliegtuigen en de grootschalige woningbouw rond Schiphol. Om het tij te keren moeten we geen tijd te verliezen aan nieuwe plannen, maar alles op alles zetten om de bestaande uit te voeren. Dat pleidooi heeft geholpen, want het kabinet heeft toegezegd een Actieagenda...

Bewoners ORS: niet morrelen aan Aldersakkoord

Woensdag 23 september 2015 houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de Luchtvaartnota. Alle betrokkenen bij Schiphol (en de andere luchthavens in Nederland) zijn uitgenodigd; de luchtvaartsector (vliegvelden, vliegtuigmaatschappijen), belanghebbenden (bewoners, bestuurders) en deskundigen (wetenschap, instellingen). Belangrijkste onderwerp van gesprek is de selectieve ontwikkeling van Schiphol. Daarover is in 2008 het Aldersakkoord gesloten tussen alle betrokkenen. De pijlers van dit akkoord zijn een plafond voor het totaal aantal vluchten, overheveling van economisch minder belangrijk verkeer naar Lelystad en Eindhoven, en hinderbeperking voor de omwonenden via het preferentieel baangebruik. In de aanloop naar deze hoorzitting is duidelijk geworden dat een aantal ondertekenaars wil morrelen aan dit akkoord. De luchtvaartsector zou het liefst ongebreideld doorgroeien. De overheden willen op grote schaal bouwen binnen de hindercontour van Schiphol. Daardoor dreigt het scenario dat er tegen de bedoelingen in de komende jaren tienduizenden extra gehinderden bijkomen. Een compromis als het Aldersakkoord legt beperkingen op, maar dat is juist bedoeld om gedragsverandering teweeg te brengen. De mainport-functie van Schiphol hoeft niet te lijden onder een plafond, omdat dit alternatieven stimuleert: behalve overheveling van vakantievluchten naar Lelystad (de zesde baan heet Lelybaan, niet Tweede Kaagbaan) is dat lucht-rail transformatie (de Europese grote steden verbinden via en HSL spoornet). De bewoners willen strikt vasthouden aan het model van selectieve ontwikkeling. Daarom is het goed dat zij bij de hoorzitting aanwezig zijn. Merkwaardig genoeg waren zij aanvankelijk niet uitgenodigd. Juist de Tweede Kamer had immers aangedrongen op een betere legitimiteit van de bewonersvertegenwoordiging. Met de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben de omwonenden sinds begin dit jaar een eigen gekozen vertegenwoordiging die voldoet aan hoge eisen...

Achterbanraadpleging Toekomstvisie Bewonersgeleding ORS

Begin dit jaar is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) van start gegaan met een zelfstandige bewonersvertegenwoordiging. Die is samengesteld via clustergewijze verkiezingen. Wat die bewonersgeleding ontbeert is een gezamenlijk toekomstvisie. Vandaar dat het ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) bezig is met het opstellen van zo’n toekomstvisie. Over een concept-versie d.d. 22 juli verzamelen de clustervertegenwoordigers op dit moment reacties uit hun achterban. Medio september 2015 hoopt het CVO de eindversie vast te stellen. Onderstaand drie belangrijke onderwerpen daaruit.   Selectieve ontwikkeling Doel van de ORS-bewonersgeleding is het beschermen (verbeteren of minimaal handhaven) van de kwaliteit van de leefomgeving. Middel is selectieve ontwikkeling van Schiphol als mainport (hoogwaardig knooppunt van internationale verbindingen) met zo min mogelijke nadelen (geluidshinder, schadelijke uitstoot, veiligheidsrisico’s). Dat is vorm gegeven in het Aldersakkoord (plafonds, baangebruik, hinderbeperking) waarmee ongebreidelde groei wordt voorkomen. Door mondiale ontwikkelingen en wettelijke belemmeringen dreigt deze selectiviteit te stageren. Om de voorgenomen overheveling van niet-mainport verkeer naar Lelystad en Eindhoven te bevorderen, dringen de bewoners erop aan dat Schiphol, Lelystad en Eindhoven worden opgenomen in één nationaal luchthavensysteem. Bouwen of vliegen Voor de komende jaren liggen er plannen om op grote schaal te bouwen in de Randstad, met alle gevolgen van dien voor bereikbaarheid en ruimtebeslag. De bewoners willen voorkomen dat er veel nieuwe gehinderden bijkomen of dat de huidige gehinderden benadeeld worden om nieuwe gehinderden te ontlasten. Vandaar het voorstel om deze ruimtelijke ontwikkeling niet op zijn beloop te laten, en geen nieuwbouw toe te staan in in het gebied gelegen tussen de bouwcontour van 52dB(A)Lden en de hindercontour van 48dB(A)Lden, d.w.z. het gebied waar thans wel mag worden gebouwd maar met extra gehinderden tot gevolg....

Vervroegen Nachtprocedures Schiphol

Dit is een hinderbeperkende maatregel uit het Aldersakkoord van 2008. Meer precies is het een onderdeel uit het zogeheten CDA-alternatieven pakket dat is overeengekomen in november 2012 toen de oorspronkelijke maatregel (stille glijvluchtlandingen vanaf 20.30 uur) niet uitvoerbaar bleek. De maatregel houdt in dat nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures een half uur eerder in de avond (vanaf 22.30 uur) worden toegepast, indien het actuele verkeersaanbod en andere operationele omstandigheden dat toelaten. Dat heeft een gunstig effect op de hinderbeleving. Het vliegverkeer wordt namelijk via vaste routes afgehandeld en nadert op grotere hoogte en waar mogelijk via een glijvluchtlandingen (CDAs). Op basis van een evaluatie na een experimenteerperiode adviseert de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan staatssecretaris Mansveld om deze maatregel definitief in te voeren. Bij de vaststelling van dit advies hebben de bewoners hun twijfel uitgesproken of er inderdaad sprake is van een gunstig effect op de omgeving. Ten eerste gebeurt het alleen indien indien de baancapaciteit het toelaat. Tijdens het experiment is gebleken dat dat slechts 20 minuten het geval is (tussen 22.40 en 23.00 uur). Ten tweede vermeldt het evaluatierapport dat bij toename van het aantal vliegtuigen de kans groot is dat de feitelijke toepassing uiteindelijk verschuift naar het reguliere begin van de nacht (23.00 uur). Ten derde is de berekening van het gunstige effect gedaan door op de handhavingspunten te bepalen welke hindervermindering in Lden plaatsvindt. Deze blijkt marginaal. Samengevat is de structurele bijdrage aan de overeengekomen hinderbeperking (geraamd op 600 minder ernstig gehinderden) onduidelijk en onzeker. Om die reden hebben de bewonersvertegenwoordigers bij de vaststelling van het advies ervoor gepleit om deze effecten het komende halfjaar nader te...