Crisis in Schiphol-overleg

Het Schiphol-overleg staat op springen. Aan de vooravond van de evaluatie van Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) heeft de voorzitter zijn functie neergelegd en is een deel van de gemeenten opgestapt. Zij vinden dat er niet langer twee overlegorganen naast elkaar moeten bestaan. Hoewel anderen dat met hen eens zijn, is het risico dat het overleg wordt opgeschort en de invloed van bewoners helemaal verdwijnt.

Afgelopen maanden heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van CROS, het overlegplatform van overheden, bewoners en luchtvaartsector over de ontwikkeling van Schiphol. Aanleiding daarvoor was het ontstaan van de zogeheten Tafel van Alders, waar door dezelfde partijen wordt onderhandeld over de toekomst van Schiphol. Deze Alderstafel was in 2008 door de minister in het leven geroepen om hem te adviseren over onderwerpen waar de CROS niet uitkwam. Zo is er een advies uitgebracht over een ander (preferentieel) baangebruik en een nieuw normen- en handhavingsstelsel. Maar anders dan verwacht is daarna de uitvoering niet het reguliere overleg teruggebracht. Uit de evaluatie blijkt niet dat dit ook gaat gebeuren. Volgens velen ondermijnt dat het voortbestaan van CROS.

Dat het Aldersoverleg vlotter verloopt is geen wonder, want dit kent veel minder deelnemers. Zo zitten van de 35 gemeenten die met Schiphol te maken hebben er letterlijk maar twee aan tafel. Omdat het een kleinere club is, valt er gemakkelijker overeenstemming te bereiken. Maar het draagvlak ontbreekt, want met name de bewoners zijn onvoldoende vertegenwoordigd. Voor de sector en het ministerie maakt het niet uit, want die zitten in beide overlegorganen.

Door het opstappen van de CROS-voorzitter en het uittreden van een deel van de bewoners is de zaak op scherp gezet. De vraag is waartoe dat leidt. Al eerder zijn bewonersgroepen opgestapt, waardoor de belangenbehartiging versnipperd is geraakt. Het gevaar is dan ook dat het niet-wettelijke Aldersoverleg wel door gaat.

Het zou jammer zijn wanneer CROS als wettelijke overlegstructuur verdwijnt. Ondanks alle onvolkomenheden, is het de enige manier om alle belangen aan bod te laten komen en de ontwikkelingen op een evenwichtige manier bij te sturen. Dat dit nodig is mag blijken uit het volgende. De eerste ervaringen met het Aldersvoorstel voor preferentieel baangebruik geven aan dat de bewoners van het het buitengebied meer hinder te verduren krijgen. Dat komt o.m. door het toenemend gebruik van de Kaagbaan. De bewonersvertegenwoordigers van Leiden en Oegstgeest hebben dit geagendeerd bij CROS. Vlieghoogtes en -routes maken veel verschil. Het “onmogelijke” vraagstuk (groei van de luchtvaart zonder toename geluidshinder) moeten we niet aan de sector overlaten. Het valt te hopen dat er snel zekerheid komt over voortzetting van de enige wettelijke en democratische overlegstructuur. De CROS-vergadering van 29 september moet duidelijkheid scheppen.

Matt Poelmans, CROS-bewonersvertegenwoordiger Oegstgeest

Inmiddels heeft de verantwoordelijke staatssecretaris Atsma de waarnemend voorzitter van CROS en de heer Alders gevraagd gezamenlijk advies uit te brengen hoe het toekomstige overleg over Schiphol eruit moet komen te zien. De CROS heeft daarmee op 29 september ingestemd, op voorwaarde dat er eind van dit jaar duidelijkheid komt en dat de Alderstafel eindig is. Naar dat eerste wordt gestreefd, het tweede wil het ministerie echter niet toezeggen.

Ook gepubliceerd op OZZV