Verbindende grondslag bewonersorganisatie Omgevingsraad Schiphol

Zonder bewonersgeleding geen hinderbeperking Die geleding is alleen succesvol indien eensgezind Daartoe heeft zij een verbindende grondslag nodig   Anders dan de overige geledingen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), moeten de bewoners hun organisatie van de grond af opbouwen. Om enerzijds het goede uit de afgelopen periode voort te zetten en anderzijds te kunnen functioneren in een nieuwe omgeving, moet dat een lerende organisatie zijn. Onderlinge verdeeldheid ligt op de loer, wat een groot afbreukrisico vormt. Zonder vertrouwen kan een bewonersvertegenwoordiging niet functioneren. Onderstaand een aantal onderwerpen waarover de gekozen vertegenwoordigers het eens moeten zien te worden.   Bewonersvertegenwoordiging De adviezen van de kwartiermaker bevatten het kader dat de bewoners zelf mogen invullen. Het kader wordt gegeven door de regelementen en profielschetsen. Bewoners manifesteren zich in 4 rollen: lid van een toegelaten achterbanorganisatie (ca. 10.000), kiesman in het kiescollege van hun baancluster (ca. 100), clustervertegenwoordiger in Regioforum (10) en lid bewonersdelegatie College van Advies (3). De omwonenden die lid zijn geworden van een bewonersorganisatie hebben dat gedaan in de verwachting dat hun overlast wordt verminderd. De kiesmannen aangewezen door de geregistreerde achterbanorganisaties hebben een duale rol. Ze zijn enerzijds belangenbehartiger van hun organisatie, en anderzijds zijn zij als lid van het kiescollege gehouden tot overeenstemming te komen. Die evenwichtsoefening moeten zij uitvoeren in 4 situaties, want anders dan de naam suggereert is het kiescollege geen eenmalige zaak. Ten eerste kiezen zij de 2 vertegenwoordiger(s) namens hun cluster in het Regioforum. Ten tweede vormen de kiesmannen de achterban voor hun eigen clustervertegenwoordiger(s) in het Regioforum, wat inhoudt dat zij over alle belangrijke (besluiten over) adviezen die hen raken moeten kunnen... Lees meer

Oegstgeest terug in Schipholoverleg

Met de verkiezing van Matt Poelmans in het College van Advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is Oegstgeest weer terug in het Schipholoverleg. Eerder was hij namelijk bewonerslid in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) voor de Leidse Regio/Duin-Bollenstreek.  In de ORS wacht de zware taak voor de bewonersleden om de overeengekomen selectieve ontwikkeling van de luchthaven te bewaken. De 10 clustervertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol hebben op 15 januari jl. uit hun midden 3 leden voor het College van Advies gekozen. Dit zijn Matt Poelmans, Klaas Bijlsma en Eef Haverkort. De heer Poelmans is woonachtig in Oegstgeest en is afgevaardigd door cluster Kaagbaan. Voorafgaand aan deze verkiezing had het kiescollege van deze cluster unaniem ingestemd met een rolwisseling waarbij hij de functie van clustervertegenwoordiger overneemt van de eerder gekozen Rob Loekenbach, die nu zijn plaatsvervanger wordt. Het College van Advies is een adviesorgaan voor de bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het vormt samen met het Regioforum de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Sinds 1 januari 2015 is de ORS het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Dat bewaking van het in 2008 gesloten Aldersakkoord niet eenvoudig is, blijkt uit de actuele discussie over de door Schiphol gewenste versoepeling van de normen voor het baangebruik. Daardoor komt de beloofde hinderbeperking in gevaar. Speerpunten zijn dan ook het handhaven van het maximum aantal starts en landingen, minder nachtvluchten, meten van... Lees meer

SCHIPHOL AIRPORT ENVIRONMENT COUNCIL (ORS)

As of January 1, 2015, the Schiphol Environment Council will be the stage where all issues, interests and parties around the development of Amsterdan Schiphol Airport and embedding it within its environment come together. The three parties involved are government bodies, the aviation sector and residents. The Council is the successor to the current so called “Alderstafel Schiphol” and the “Schiphol Regional Consultative Committee” (CROS). Why an Airport Environment Council? Schiphol Airport is an important economic activity for the international competitiveness of the Netherlands with a relatively large impact on the environment. The balance between the development of aviation, increasing the quality of the environment and the potential for use of the space around the airport is a process where a lot of parties and their interests are involved. The Schiphol Environment Council is the place where all the parties and issues come together to negotiate, inform and consult. What does the Schiphol Environment Council look like? The Council consists of a Consultatieve Committee and Regional Forum. These two bodies each have their own tasks and work. The Consultative Committee and the Regional Forum will be led by a chairman. The main objective of the Consultative Committee is negotiating and advising on the strategic framework of the development of the airport and its surroundings. The focus at the Regional Forum is primarily on the provision of information and the wider dialogue on developments in the vicinity of Schiphol. Consultative Committee The Consultative Committee is an advisory body to the ministers of the Ministry of Infrastructure and Environment. Furthermore, all parties can themselves table issues and submit requests for advice.... Lees meer

Bijna geslaagd voor de Burgertoets: OV-Chipkaart

Bijna geslaagd voor de Burgertoets: Mijn OV-chipkaart De Burgertoets is een hulpmiddel voor burgers en klanten van digitale publieke dienstverlening om de kwaliteit daarvan te beoordelen en zonodig te verbeteren. De BurgerServiceCode dient als maatstaf. Overheid en bedrijfsleven gaan steeds meer over op digitale dienstverlening. Daar is veel voor te zeggen als deze diensten toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn ontworpen. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Goede voorbeelden niet te na gesproken, voldoen vele niet aan belangrijke kwaliteitseisen. Wanneer iets niet duidelijk is of misgaat, denkt een gedupeerde al gauw dat het aan hem of haar ligt. Weinigen nemen de moeite om een dergelijke situatie te melden. Zo gaat waardevolle feedback verloren. De stichting Drempelvrij.nl verzamelt voorbeelden van niet-optimale dienstverlening om in overleg met de instantie die het aangaat tot verbeteringen te komen.   Burgertoets OV-chipkaart Met de OV-chipkaart loopt Nederland voorop om een landelijk ticketsysteem in te voeren. Begrijpelijk dat er kinderziekten zijn. De klachten richten zich vooral op de fysieke inrichting van poortjes, automaten e.d. De afschaffing van papieren vervoersbewijzen komt voor sommigen te vroeg. De dienstaanbieder moet leren en de klanten moeten wennen. Dat geldt ook voor het digitale account dat bij zo’n dienst hoort. Iedere Nederlander heeft voor abonnementen, lidmaatschappen, betalingen, tickets, reserveringen, e.d. inmiddels zoveel “Mijn” dossiers dat er sprake is van een compleet “Mijnenveld“. Ze zien er allemaal anders uit omdat iedere dienstverlener zijn eigen indeling kiest. Bij het nieuwe reizen kan ook de administratieve kant beter.   Organisatie verantwoordelijk voor de dienstverlening Translink en de vervoerders (NS, busmaatschappijen, etc.) https://www.ov-chipkaart.nl/mijnovchipkaart/   Klachtomschrijving De administratie van Mijn OV-chipkaart moet snel inzicht geven... Lees meer

Gezakt voor de Burgertoets: Herhaalrecepten

De Burgertoets is een hulpmiddel voor burgers en klanten van digitale publieke dienstverlening om de kwaliteit daarvan te beoordelen in de hoop die te verbeteren. De BurgerServiceCode dient als maatstaf. Overheid en bedrijfsleven gaan steeds meer over op digitale dienstverlening. Daar is niets op tegen, mits deze diensten toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn ontworpen. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Goede voorbeelden niet te na gesproken, schort het dikwijls aan herkenbaarheid en consistentie. Wanneer iets niet duidelijk is of misgaat, denkt een gedupeerde al gauw dat het aan hem of haar ligt. Of hij/zij neemt niet de moeite om een dergelijke situatie te melden. Zo gaat waardevolle feedback verloren. De stichting Drempelvrij verzamelt voorbeelden van slechte dienstverlening om in overleg met de instantie die het aangaat tot verbeteringen te komen.   Burgertoets Herhaalrecepten De meeste apotheken in Nederland bieden de mogelijkheid om een herhalingsrecept via internet of de telefoon aan te vragen. De volgende dag ligt dat klaar om op te halen in de eigen apotheek. Dat voorkomt wachten in de rij of bespaart een tweede gang naar de apotheek.   Organisatie verantwoordelijk voor de dienstverlening Huisartsen en apothekers in de gemeente Oegstgeest. Dit is slechts een voorbeeld, er zijn er veel meer!   Website/Internet URL http://www.herhaalrecepten-oegstgeest.nl/   Klachtomschrijving Het aanvragen van een herhalingsrecept op internet gebeurt via een onbeveiligde verbinding. Omdat het om gevoelige (medische) gegevens gaat, is dat kwalijk. Dat geldt ook voor het aanmaken van een volgdossier. Bovendien voldoet het formulier daarvoor niet aan minimale toegankelijkheidseisen. Zo wordt gevraagd een code (captcha) over te typen die slecht leesbaar is. Ten slotte biedt deze website de... Lees meer

Overheid mag risico digitale ontoegankelijkheid niet afwentelen op burger

Wanneer een digitale procedure onveilig of ontoegankelijk is, mag de burger daarvan niet de dupe worden. Ook al is een vergunninghouder zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden, dat ontslaat dat de overheid niet van de plicht om de burger daartoe in staat te stellen. Nu digitale dienstverlening steeds belangrijker wordt, doet de overheid er goed aan om ondeugdelijke of verwarrende procedures te verbeteren. Dit volgt uit een uitspraak op 27 mei 2014 door de Rechtbank Den Haag in een geschil over een ten onrechte opgelegde parkeerboete. De gemeente Den Haag (verweerder) had deze opgelegd omdat volgens haar de klager (eiser) niet had voldaan aan de gebruiksvoorwaarden voor de parkeervergunning. Dat zijn er twee: de vergunningspas moet zichtbaar in de auto zijn aangebracht, en in werking zijn gesteld door het aanmelden via internet (of telefoon). Aan die tweede voorwaarde was volgens de gemeente niet voldaan, en een niet aangemelde pas wordt beschouwd als parkeren zonder vergunning. Vandaar dat de gemeente het bezwaar tegen de boete afwees, waarop klager in beroep ging bij de rechtbank. Dat de pas niet zou zijn aangemeld was volgens eiser niet zijn schuld. Tussen het inloggen als gebruiker en het aanmelden van de pas verscheen een waarschuwing dat het certificaat was verlopen. Indachtig het advies om alleen veilig te internetten, had klager de procedure afgebroken. Na opnieuw inloggen en het toch maar negeren van deze waarschuwing verkeerde klager in de veronderstelling dat de pas was aangemeld. Volgens klager schort er meer aan deze procedure: deze voldoet niet aan minimale toegankelijkheidseisen en is nodeloos ingewikkeld. Zo bleek pas bij het uitloggen dat de aanmelding niet... Lees meer

Drempelvrij.nl op de bres voor toegankelijke digitale overheid en participatiesamenleving

Willen de digitale overheid en de participatiesamenleving een succes worden, dan moeten de digitale diensten en voorzieningen aan minimale toegankelijkheidsvoorwaarden voldoen. Daarom dienen gemeenteraden dit een prominente plaats geven in de komende raadsprogramma’s en collegeakkoorden. Sinds 2004 zet Stichting Waarmerk drempelvrij.nl zich in voor digitale toegankelijkheid van de overheid. Nu burgers steeds afhankelijker worden van digitale dienstverlening en de participatiesamenleving steeds meer van burgers vraagt, zijn nieuwe spelregels voor de contacten tussen burger en overheid noodzakelijk. Daarom heeft stichting haar dienstenpakket verbreed. Dat bestaat allereerst uit een gestroomlijnde Waarmerkregeling waarmee overheden de toegankelijkheid van hun website objectief kunnen aantonen. Daarnaast is een Toegankelijkheidsregister in ontwikkeling waarin ontwerpers, bouwers en adviseurs worden opgenomen die aantoonbaar hebben bijgedragen aan toegankelijke digitale diensten. Ten slotte introduceert de stichting een Burgertoets waarmee gebruikers van digitale diensten en bezoekers van websites kunnen aangeven wat er vanuit hun perspectief schort aan de aangeboden diensten en hoe dat beter kan. De statuten en naam van de stichting zijn inmiddels aangepast aan de bredere doelstelling. Digitale dienstverlening wordt menens Burgers hebben recht op een toegankelijke digitale overheid. Daarom moeten overheidswebsites aantoonbaar voldoen aan minimale eisen van toegankelijkheid volgens internationale normen. Dat geldt te meer nu digitale dienstverlening de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Volgens de kabinetsplannen zal dit in 2017 de normale vorm van contact zijn. Ook stellen internationale verdragen en Europese regelingen eisen aan publieke digitale dienstverlening. Verder leidt de decentralisatie van rijkstaken op het gebied van zorg, onderwijs en werkgelegenheid ertoe dat burgers steeds afhankelijker worden van lokale dienstverlening. Ten slotte veronderstelt de door het kabinet beleden participatiesamenleving dat burgers meedoen. Daar moeten ze... Lees meer

Open discussie gewenst over taak, samenstelling en werkwijze (bewonersgeleding) ORS

Taak De Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft als doel de ontwikkeling van Schiphol in te bedden in de omgeving. Daaruit volgt een tweeledige taak: draagvlak verwerven en belangenbehartiging ondersteunen. Hoewel dat twee kanten van eenzelfde medaille zijn, hoeven deze taken niet per se samen te vallen. De eerste vraagt een managementaanpak met top down benadering, de tweede een participatieaanpak met bottom up benadering. De top down benadering legt de nadruk op sturing en eenheid, de bottom up benadering legt de nadruk op openheid en variëteit. Om succesvol te zijn moeten organisatieperspectief en burgerperspectief onderling worden verbonden. De vraag is of opzet en inrichting van de ORS daarin voorziet. Cluster ZuidWest heeft twijfels en bepleit een open discussie over samenstelling en werkwijze van de bewonersgeleding in de ORS. Samenstelling Bijzonder is dat bewoners een eigen vertegenwoordiging hebben in de CROS en de Alderstafel en dat in de ORS deze wordt voortgezet. De bewonersgeleding ORS is evenwel opgezet als een traditionele vorm van burgerparticipatie, met het accent op legitimiteit en consensus. Dat leidt tot een omslachtige ‘verkiezingsprocedure’. Bewonersgroepen die aan bepaalde eisen voldoen kunnen zich registreren, maar de vertegenwoordigers worden in feite via coöptatie aangewezen. Het Clustervertegenwoordigers-overleg i.o. moet allerlei lastige beslissingen nemen: of kandidaten voldoen aan het profiel, wie een cluster vertegenwoordigt indien er niet voldoende achterbanorganisaties zijn, hoe meerderheden worden bepaald met zeer diverse organisaties, etc. Kandidaat-clustervertegenwoordigers moeten voldoen aan een overdreven profiel dat niet in verhouding staat tot de invloed van de functie, zich houden aan een gedragscode die hen monddood maakt en enkele reglementen ondertekenen die gericht zijn op disciplinering. Het gevaar is niet denkbeeldig dat weinigen zich... Lees meer

Openbare discussie over ontwikkeling Schiphol

Het Oegstgeester burgerinitiatief Genoeg Vluchten is erin geslaagd het probleem van de geluidsoverlast op de lokale politieke agenda te krijgen en te houden. Zo heeft gemeenteraad van Oegstgeest onlangs besloten de geplande bezuinigingen op CROS en Geluidsnet te schrappen, zodat de belangenbehartiging in stand blijft. Verschillende politieke partijen besteden aandacht aan deze kwestie in hun verkiezingsprogramma’s 2014-2018. Hoewel er landelijk resultaten zijn geboekt met het beteugelen van de ontwikkeling van Schiphol, valt de hinderbeperking die onze regio was beloofd tegen. Daar komt bij de dreiging van een tweede Kaagbaan, waardoor het vliegverkeer boven onze regio in de toekomst zal toenemen. Het probleem is dus nog niet van de baan! Volgend jaar wordt er een nieuwe Omgevingsraad Schiphol ingesteld, die in de plaats komt van huidige twee adviesorganen: de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alderstafel. Die ORS krijgt een gekozen zelfstandige bewonersdelegatie. Om het Oegstgeester belang goed te behartigen, gaat het uit het burgerinitiatief voortgekomen Platform OZZV de samenwerking met de andere bewonersorganisaties in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek intensiveren. Op 14 november 2013 vond er in de raadzaal van het gemeentehuis een presentatie plaats over invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NHHS) en de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Presentatie Matt Poelmans, CROS-bewonersvertgegenwoordiger Verdere informatie op... Lees meer

UNECE Seminar Innovation in the Public Sector, Minsk, 26 November

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPЕ  &  STATE COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF BELARUS SEMINAR “Innovations in the public sector” 26 November 2013 1 Akademicheskaya str., Minsk, Institute of History, Conference hall, floor 4 Научно-практический семинар «Инновации в государственном секторе» (г. Минск, 26 ноября 2013 г.)  ... Lees meer

Over deze website

Matt Poelmans is active at CitizenVision (Director), Drempelvrij (Vice President), Schiphol Council (Citizen Representative)

Previously he worked with SER (Director), Oegstgeest (Deputy Major), BZK (Project Manager), ICTU (Program Director), D66 (Vice President, Provincial Representative, Council Member), PBLQ (Senior Advisor)

e-Citizen Charter

BurgerServiceCode

Petitions

TrackYourCouncil

WijWaarderen

archief