Bewonersvertegenwoordiger in Schipholoverleg

Sinds vorige maand ben ik bewonersvertegenwoordiger namens Oegstgeest in het Schipholoverleg CROS, als opvolger van Frank Wilod Versprille. Eerder heb ik mij ingezet voor beperking van vliegtuigoverlast, als gemeenteraadslid en als statenlid voor D66. Ook ben ik betrokken geweest bij de meetinstelling Geluidsnet, het Oegstgeester Burgerinitiatief Schiphol en het burgernetwerk OegstgeestZietZeVliegen. Als CROS-lid wil ik mij met name inzetten voor merkbare hinderbeperking en voor betere communicatie met inwoners. Leidse regio verdwenen van de kaart? De afgelopen jaren is veel overleg gevoerd om de groeikansen voor Schiphol en de hinderbeperking voor omwonenden met elkaar te verenigen. Die belangenafweging om tot een duurzame ontwikkeling te komen heeft geleid tot een pakket van maatregelen dat de komende jaren wordt uitgeprobeerd met het huidige banenstelsel. Het kenmerk van dit pakket is “spreiding van ellende”. Om het binnengebied (directe omgeving van de luchthaven) te ontlasten, wordt de hinder verplaatst naar het buitengebied. Dit onderscheid, dat toch al kwestieus was, vervalt daarmee geheel. Voor de regio Leiden is de Kaagbaan van belang, met name voor landingen. Zonder in technische details verzeild te raken, komt het erop neer dat er minder meer vliegverkeer boven deze regio komt dan anders het geval zou zijn geweest, en dat de groei van het aantal vliegtuigen wordt gecompenseerd door minder geluidsoverlast. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren hangt af van allerlei omstandigheden. Zo is een van de hinderbeperkende maatregelen de zogeheten Continuous Descent Approach (CDA-methode, What’s in a name!). Dat is het van grote afstand in rechte lijn aanvliegen tijdens de landing, waardoor er minder “afgeremd” hoeft te worden (met minder geluidshinder als gevolg). Voorlopig kan dit echter nog maar...

Ontdek je webstek: Petities.nl

Met de BurgerSerivceCode in de hand, komt men ook door het ganse virtuele land. Matt Poelmans, directeur Burgerlink, zoekt goede toepassingen van het beginsel dat burgers de kans moeten krijgen om onderwerpen die zij belangrijk vinden op de agenda te zetten. Een moderne toepassing van een oud recht is de ePetitie. In het representatieve stelsel dat we in westerse democratieën kennen, gaan burgers eens in de vier jaar naar de stembus om hun vertegenwoordigers te kiezen. Wie dat niet genoeg vindt, kan eigenlijk alleen maar zichzelf kandidaat stellen. Andere vormen van directe beinvloeding die verder gaan dan inspraak zijn immers beperkt. Referenda zijn in Nederland altijd omstreden gebleven. Ook het recht van petitie heeft nooit een grote vlucht genomen. En voor het burgerinitiatief lopen nog niet veel burgers warm. Een van de oorzaken is dat er nogal wat doorzettingsvermogen voor nodig is. De voorstanders van tussentijdse burgerbetrokkenheid moeten veel regelen. De stichting Petities.nl heeft op zich genomen om het klassieke instrument van de petitie nieuw leven in te blazen. Via de website www.petities.nl kan iedereen een elektronische petitie starten en aan medeburgers vragen om zijn of haar petitie te ondertekenen. De website wordt ook gebruikt voor het verzamelen van handtekeningen voor een burgerinitiatief. Dat verplicht de Tweede Kamer of gemeenteraad na voldoende ondertekening zo’n voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Dit is een zwaarder politiek middel dan het indienen van een petitie die een onderwerp alleen onder de aandacht brengt. Het bestaan van digitale mogelijkheden leidt niet automatisch tot het gebruik ervan. Maar vereenvoudiging van de procedure kan drempelverlagend werken. Dat lijkt in dit...

Eerste Oegstgeester Burgerinitiatief

Zes jaar nadat op voorstel van Progressief Oegstgeest het lokale Burgerinitiatief is ingevoerd, hebben Oegstgeestenaren voor het eerst gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om een onderwerp op de raadsagenda te plaatsen. De ondertekenaars vragen de gemeente zich meer in te spannen voor vermindering van de overlast door Schiphol. De gemeente moet zich met name verzetten tegen de tweede Kaagbaan en tegen verruiming van het aantal vluchten, en strenger controleren op naleving van de vlieghoogte boven Oegstgeest. Dit burgerinitiatief werd behandeld tijdens de raadsvergadering van 29 januari jl. Zijn toelichting gebruikte initiatiefnemer Edwin van Rooijen voor een lesje lobbyen, niet verwonderlijk met zijn achtergrond als politicoloog. Hij stelde samengevat dat burgers vastlopen in de instituties en dat overheden gezamenlijk en ook harder moeten optreden. Alleen dan ben je partij tegen het oppermachtige Schiphol. De reactie van de meeste raadsfracties was onthullend. De VVD vroeg of de initiatiefnemers vonden dat de gemeente te weinig deed. Nou, daar was het die burgers juist om te doen! Verrassend genoeg was die partij wel van mening niet alleen geluid een probleem is, maar ook fijnstof. LO bevestigde met het verhaal over een mislukt bezoek aan Schiphol dat de luchthaven een kleine gemeente als Oegstgeest niet ziet staan en pleitte voor meer informatie aan burgers. Wel mager voor een partij die leefbaarheid in het vaandel voert. Het CDA viel het collegestandpunt bij dat er al veel wordt gedaan en dat dit beter moet worden uitgelegd. Alleen PrO had het – volgens de initiatiefnemer – begrepen, want die partij vond dat er meer druk moest worden uitgeoefend. Ook de aanwezige burgervertegenwoordigers in het overlegcircuit bevestigden het...