Versoepelen Webrichtlijnen ongewenst en onnodig

Het laten vervallen van de “ondertitelingseis” voor video op gemeentelijk websites is ongewenst en onnodig. Het holt het principe uit van één toegankelijke overheid als burgerrecht. Bovendien blijkt dit ook niet het grootste obstakel te zijn om aan de webrichtlijnen te voldoen. Dit zegt de stichting Drempelvrij in een reactie op de VNG die het beperken van de minimumeisen bepleit omdat anders niet aan de Webrichtlijnen valt te voldoen. Dit berust namelijk op een misverstand. Het laten vervallen de ondertitelingseis is om verschillende redenen ongewenst. Ten eerste worden daarmee grote groepen buitengesloten, niet alleen doven maar ook slechthorenden. Niet voor niets is dit een van de eisen die in de minimumcategorie vallen. Ten tweede is er de trend naar video als communicatiekanaal. Zo gaan gemeenten meer en meer over op videoverslagen van raadsvergaderingen. Ondertiteling is een optie die de verstaanbaarheid bevordert en die notuleerbureaus trouwens standaard meeleveren. Ten derde is het niet aan burgers uit te leggen dat overheidsinformatie afkomstig van bepaalde overheden wel en andere niet voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen. Het morrelen aan de minimumnormen het ook onnodig. Ten eerste geldt de ondertitelingseis niet als een tekstdocument beschikbaar is dat de inhoud van beeld en geluid dekt. Ten tweede kan aan de webrichtlijnen op drie niveaus worden voldaan. De eis over ondertiteling valt binnen de laagste niveau. Dat betreft 16 van de 95 eisen. Omdat het halen daarvan problematisch bleek, heeft de stichting enkele jaren geleden nog een opstap-niveau geintroduceerd, het zogeheten oranje logo. De stichting Waarmerk Drempelvrij zet zich sinds 2003 in voor de toegankelijkheid van websites. Zij heeft daartoe de internationale richtlijnen vertaald en toepasbaar gemaakt...

Tijd om digitale toegankelijkheid serieus te nemen

Als het gaat om toegankelijkheid van overheidswebsites, is het glas niet halfvol of halfleeg, maar bevat het slechts een bodempje. Er moet nog heel wat gebeuren voordat digitale dienstverlening een succes kan worden Toegankelijk Iedereen vindt het de normaalste zaak van de wereld dat een overheidsgebouw toegankelijk is. Zo hebben gebouwen een hellingbaan voor rolstoelgebruikers, een invalidentoilet, liftknoppen met brailletekens, e.d. Daarnaast gelden nog tientallen geboden en verboden die ervoor zorgen dat een gebouw toegankelijk, veilig en bruikbaar is. Hoe anders is dat bij de virtuele overheid. Ook daar gelden regels voor de bouw van websites. Maar een recente telling wijst uit dat van de gemeentelijke websites maar 10% voldoet aan de eisen van toegankelijkheid. Provincies en waterschappen doen het met ruim 20% wat beter. Verhoudingsgewijs het best scoort het rijk, omdat daar een standaard website is ingevoerd en een groot aantal verouderde websites wordt opgeheven. Dat gemeenten het slecht doen is des te schrijnender, omdat dit overheidslaag is die het dichtst bij de burger staat. Maar ook voor de overheden die het relatief beter doen, geldt dat ze al lang geleden aan die eisen hadden moeten voldoen. De deadline om het Waarmerk Drempelvrij (het eerste van de drie niveaus van toegankelijkheid) te behalen is al enkele malen opgeschoven. En dan hebben we het nog niet eens over het hoogste niveau (Webrichtlijnen). Dat de vooruitzichten ook niet gunstig zijn, heeft zo mogelijk een nog onthutsender oorzaak: men vindt het kennelijk niet belangrijk genoeg. Het feit dat een (beperkt) aantal organisaties aan de eisen voldoet, bewijst immers dat het zeer wel kan. Dat het nog niet over de hele linie...

Overheid weer een stukje toegankelijker

Steeds meer gemeenten leveren hun burgers digitale diensten. Ongewild hebben ze daarmee de toegankelijkheid van hun website in gevaar gebracht. Wat is namelijk het geval? Overheden die elektronische diensten aanbieden maken gebruik van DigiD. Deze voor alle overheden ontwikkelde elektronisch inlogmethode voldoet helaas nog niet aan de normen van het Waarmerk Drempelvrij .Daardoor zijn de afgelopen tijd veel gemeentelijke websites afgekeurd. Hoewel eraan gewerkt wordt om DigiD te laten voldoen aan de Webrichtlijnen (en daarmee aan het Waarmerk drempelvrij.nl), gaat dat nog een tijd duren. De planning daarvoor is 31 oktober 2010. Al die tijd kunnen gemeenten niet voldoen aan de internationaal erkende minimumeisen voor toegankelijkheid. Daarom heeft Stichting Waarmerk drempelvrij.nl er bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op aangedrongen DigiD met voorrang aan te passen aan de vereisten van het waarmerk. Dat gaat nu een jaar eerder gebeuren, per 1 oktober 2009. Gelukkig lopen gemeenten vanaf dat moment niet langer het risico dat hun website wordt afgekeurd en voor burgers is de overheid weer een stukje toegankelijker...