Crisis in Schiphol-overleg

Het Schiphol-overleg staat op springen. Aan de vooravond van de evaluatie van Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) heeft de voorzitter zijn functie neergelegd en is een deel van de gemeenten opgestapt. Zij vinden dat er niet langer twee overlegorganen naast elkaar moeten bestaan. Hoewel anderen dat met hen eens zijn, is het risico dat het overleg wordt opgeschort en de invloed van bewoners helemaal verdwijnt. Afgelopen maanden heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van CROS, het overlegplatform van overheden, bewoners en luchtvaartsector over de ontwikkeling van Schiphol. Aanleiding daarvoor was het ontstaan van de zogeheten Tafel van Alders, waar door dezelfde partijen wordt onderhandeld over de toekomst van Schiphol. Deze Alderstafel was in 2008 door de minister in het leven geroepen om hem te adviseren over onderwerpen waar de CROS niet uitkwam. Zo is er een advies uitgebracht over een ander (preferentieel) baangebruik en een nieuw normen- en handhavingsstelsel. Maar anders dan verwacht is daarna de uitvoering niet het reguliere overleg teruggebracht. Uit de evaluatie blijkt niet dat dit ook gaat gebeuren. Volgens velen ondermijnt dat het voortbestaan van CROS. Dat het Aldersoverleg vlotter verloopt is geen wonder, want dit kent veel minder deelnemers. Zo zitten van de 35 gemeenten die met Schiphol te maken hebben er letterlijk maar twee aan tafel. Omdat het een kleinere club is, valt er gemakkelijker overeenstemming te bereiken. Maar het draagvlak ontbreekt, want met name de bewoners zijn onvoldoende vertegenwoordigd. Voor de sector en het ministerie maakt het niet uit, want die zitten in beide overlegorganen. Door het opstappen van de CROS-voorzitter en het uittreden van een deel van de bewoners is...

Standpunt Cros-vertegenwoordiger Oegstgeest over Alders Advies

Standpunt CROS-bewonersvertegenwoordiger Oegstgeest over Alders Advies 19 augustus 2010 STELSEL Het Alders Advies van augustus 2010 is een uitwerking van het akkoord aan de Alders Tafel van oktober 2008. In dat akkoord zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Schiphol tot 2020. Doel is met het huidige banenstelsel zowel groei van het aantal vluchten mogelijk te maken als de geluidshinder te
beperken. Om deze doelstellingen te halen is een nieuw normen- en handhavingsstelsel ontwikkeld. Kern daarvan is dat de 35 handhavingspunten met grenswaarden vervallen en dat in plaats daarvan een maximum aantal vliegbewegingen is bepaald: 510.000 (waarvan 32.000 nachtvluchten) tegen 430.000 nu. Bovendien komt er een ander baangebruik. Starts en landingen worden bij voorkeur toegewezen aan banen die minste hinder geven, mits het weer en veiligheid dat toelaten (zogeheten strikt preferentieel baangebruik). Ten slotte worden enkele andere maatregelen ingevoerd om geluidshinder te beperken. Een daarvan is uitbreiding van het systeem van geluidsarme glijvluchtnaderingen dat nu ’s nachts wordt gebruikt (zogeheten CDA’s). Het advies beveelt aan om dit stelsel bij wijze van proef in te voeren per 1 november a.s. Als het experiment uitwijst dat de aannames kloppen, kan over 2 jaar een definitief besluit over invoering vallen. GEVOLGEN Dat de handhavingspunten vervallen is op zich niet erg. De geluidscontour was toch al geen juiste afbakening van het gebied waar geluidshinder is. Zo valt de Leidse regio erbuiten, alsof daar geen vliegtuigen overkomen. Wie er woont, weet beter. Uit de metingen van Geluidsnet blijkt dat
de geluidsbelasting daar ook hoog is, mede omdat er zeer laag wordt gevlogen. Het vaststellen van een maximum lijkt een oplossing om Schiphol te laten groeien zonder...

Bewonersvertegenwoordiger in Schipholoverleg

Sinds vorige maand ben ik bewonersvertegenwoordiger namens Oegstgeest in het Schipholoverleg CROS, als opvolger van Frank Wilod Versprille. Eerder heb ik mij ingezet voor beperking van vliegtuigoverlast, als gemeenteraadslid en als statenlid voor D66. Ook ben ik betrokken geweest bij de meetinstelling Geluidsnet, het Oegstgeester Burgerinitiatief Schiphol en het burgernetwerk OegstgeestZietZeVliegen. Als CROS-lid wil ik mij met name inzetten voor merkbare hinderbeperking en voor betere communicatie met inwoners. Leidse regio verdwenen van de kaart? De afgelopen jaren is veel overleg gevoerd om de groeikansen voor Schiphol en de hinderbeperking voor omwonenden met elkaar te verenigen. Die belangenafweging om tot een duurzame ontwikkeling te komen heeft geleid tot een pakket van maatregelen dat de komende jaren wordt uitgeprobeerd met het huidige banenstelsel. Het kenmerk van dit pakket is “spreiding van ellende”. Om het binnengebied (directe omgeving van de luchthaven) te ontlasten, wordt de hinder verplaatst naar het buitengebied. Dit onderscheid, dat toch al kwestieus was, vervalt daarmee geheel. Voor de regio Leiden is de Kaagbaan van belang, met name voor landingen. Zonder in technische details verzeild te raken, komt het erop neer dat er minder meer vliegverkeer boven deze regio komt dan anders het geval zou zijn geweest, en dat de groei van het aantal vliegtuigen wordt gecompenseerd door minder geluidsoverlast. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren hangt af van allerlei omstandigheden. Zo is een van de hinderbeperkende maatregelen de zogeheten Continuous Descent Approach (CDA-methode, What’s in a name!). Dat is het van grote afstand in rechte lijn aanvliegen tijdens de landing, waardoor er minder “afgeremd” hoeft te worden (met minder geluidshinder als gevolg). Voorlopig kan dit echter nog maar...

D66 gaat door met Progressief Oegstgeest

D66 Oegstgeest doet volgend jaar weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen onder de vlag van Progressief Oegstgeest (PrO). Dat heeft de ledenvergadering unaniem besloten. Wel moet de D66-inbreng duidelijk herkenbaar blijven. Gemeenteraadsverkiezingen Doorslaggevend om met Progressief Oegstgeest door te gaan is dat de samenwerking met PvdA en GroenLinks de afgelopen jaren succesvol is verlopen. Fractievoorzitter Lia de Ridder gaf argumenten waarom D66 op deze manier haar standpunten beter kan behartigen dan wanneer de partij alleen optreedt. Enkele leden vonden het wel jammer dat we daardoor op lokaal niveau minder zichtbaar zijn. Juist nu we goed staan in de peilingen zouden we zelfstandig moeten meedoen. Maar dit nadeel weegt niet op tegen het voordeel van een krachtig progressief geluid in deze overwegend conservatieve gemeente. Voorzitter Matt Poelmans concludeerde dat het afdelingsbestuur de opdracht heeft om de keuze voor PrO goed uit te leggen aan de kiezers en een oproep te doen aan D66-ers om zich kandidaat te stellen. In het verkiezingsprogramma en in de campagne zullen we ervoor zorgen dat de D66-inbreng duidelijk herkenbaar is. Europese verkiezingen Tijdens diezelfde ledenvergadering kregen de eerstvolgende verkiezingen alle aandacht, namelijk die voor het Europese Parlement in juni a.s. Nummer 2 op de D66-kandidatenlijst, Gerben Jan Gerbrandy, was uitgenodigd om de D66-visie op Europa uiteen te zetten. Juist omdat de peilingen zo gunstig zijn, maakt hij grote kans te worden gekozen. Hij was even “Terug in Oegstgeest” waaraan hij goede herinneringen bewaart omdat hij tijdens zijn Leidse studietijd heeft gevoetbald bij ASC. Gezien de kritiek ook in Nederland op de EU is het nodig om uit te leggen waarom Europa nodig is, juist nu. Eigenlijk...

Eerste Oegstgeester Burgerinitiatief

Zes jaar nadat op voorstel van Progressief Oegstgeest het lokale Burgerinitiatief is ingevoerd, hebben Oegstgeestenaren voor het eerst gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om een onderwerp op de raadsagenda te plaatsen. De ondertekenaars vragen de gemeente zich meer in te spannen voor vermindering van de overlast door Schiphol. De gemeente moet zich met name verzetten tegen de tweede Kaagbaan en tegen verruiming van het aantal vluchten, en strenger controleren op naleving van de vlieghoogte boven Oegstgeest. Dit burgerinitiatief werd behandeld tijdens de raadsvergadering van 29 januari jl. Zijn toelichting gebruikte initiatiefnemer Edwin van Rooijen voor een lesje lobbyen, niet verwonderlijk met zijn achtergrond als politicoloog. Hij stelde samengevat dat burgers vastlopen in de instituties en dat overheden gezamenlijk en ook harder moeten optreden. Alleen dan ben je partij tegen het oppermachtige Schiphol. De reactie van de meeste raadsfracties was onthullend. De VVD vroeg of de initiatiefnemers vonden dat de gemeente te weinig deed. Nou, daar was het die burgers juist om te doen! Verrassend genoeg was die partij wel van mening niet alleen geluid een probleem is, maar ook fijnstof. LO bevestigde met het verhaal over een mislukt bezoek aan Schiphol dat de luchthaven een kleine gemeente als Oegstgeest niet ziet staan en pleitte voor meer informatie aan burgers. Wel mager voor een partij die leefbaarheid in het vaandel voert. Het CDA viel het collegestandpunt bij dat er al veel wordt gedaan en dat dit beter moet worden uitgelegd. Alleen PrO had het – volgens de initiatiefnemer – begrepen, want die partij vond dat er meer druk moest worden uitgeoefend. Ook de aanwezige burgervertegenwoordigers in het overlegcircuit bevestigden het...