Verslag ORS-Bewonersvertegenwoordiging 2016 – I

ClusterVertegenwoordigersOverleg( CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Belangrijkste punten: Parlement akkoord met NNHS – Uitholling ORS voorkomen – Wonen en vliegen – Risico’s ultrafijnstof toch onderzocht – Onderzoek naar veiligheid vliegverkeer Schiphol

 

Aldersakkoord omgezet in wetgeving

Begin 2016 is het parlement akkoord gegaan met de invoering van het Nieuwe Normen- en handhavingsstelsel (NNHS). Alvorens dit in werking kan treden, moet de wet worden uitgewerkt in een aantal uitvoeringsmaatregelen: het Luchthavenverkeersbesluit (LVB), het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB), de Regeling Milieuinformatie (RMI). Daarvoor is een Milieu Effect Rapportage (MER) in de maak.

De ORS-bewonersdelegatie heeft de handen vol aan het beoordelen van al deze stukken. Zo moet de MER uitsluitsel geven over de groeiruimte voor Schiphol. Die wordt bepaald door de wettelijke criteria voor gelijkwaardigheid en de baangebruiksregels. Bij de kamerbehandeling is gebleken dat er misverstanden leven over de interpretatie van belangrijke elementen van het stelsel, zoals de vierde-baan regel, de 50-50 verdeling, hinderbesparing en de actualisering van het woningbestand. Ook de toetsing van de nieuwe geluidsberekeningen luistert nauw, omdat de luchtvaartsector schermt met gerealiseerde hinderbeperking wegens de nieuwe startprocedure en stille nachtvluchten die de bewoners volstrekt ongeloofwaardig achten.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2014Z22117&dossier=34098

 

Uitholling ORS voorkomen/Actieagenda Schiphol

Het NNHS is een belangrijke bouwsteen van het Aldersakkoord, maar dat bestaat uit meerdere doelstellingen. Medio 2015 heeft de bewonersdelegatie in de ORS aan de bel getrokken omdat de uitwerking van het Aldersakkoord op een aantal onderwerpen dreigde te stagneren (zoals selectiviteit, wonen en vliegen, hinderbeperking). Bovendien wekten diverse uitlatingen in de media de indruk tdat de luchtvaartsector en de overheden aan het akkoord wilde morrelen, met als gevolg dat het onderling vertrouwen onder druk kwam te staan. Tot overmaat van ramp ging het erop lijken dat deze partijen onderling zaken wilden gaan regelen buiten de ORS om. Dit dreigde te gebeuren met het vraagstuk wonen en vliegen, waarvoor de bestuurders met de luchtvaartsector een convenant wilden sluiten over de verdeling van de schaarse ruimte. Dat zou ten koste zijn gegaan van het belang hinderbeperking en ook de ORS zou buiten spel zijn gezet.

Gelukkig heeft de bewonersdelegatie dit weten te voorkomen. Na een overleg met alle betrokken partijen heeft staatssecretaris Dijksma namens het kabinet een verduidelijkende interpretatie gegeven en enkele knopen doorgehakt. In twee brieven is het kader bepaald waarbinnen in de ORS verder kan worden geadviseerd over de uitwerking van het NNHS-stelsel en de woningbouwmogelijkheden in de Schiphol-regio. Daarmee is al deels invulling gegeven aan de al aangekondigde Actieagenda Schiphol 2016-2025. Naar aanleiding van de zorgen in de Tweede Kamer over de bedreigingen voor de positie van de mainport zoals de internationale concurrentiepositie en de nationale bereikbaarheid zal dat aspect ook aandacht krijgen in die Actieagenda. Van bewonerszijde is erop aangedrongen om ook knelpunten in de selectiviteit aan te pakken: overheveling van vakantievluchten naar Lelystad, verbetering van de slotuitgifte, substitutie HSL-vervoer en voldoen aan klimaatdoelstellingen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/29/actieagenda-schiphol-2016-2025

 

Wonen en vliegen

De milieuruimte bij de Schiphol is beperkt, dus er moet een afweging worden gemaakt tussen de belangen van de sector(vliegen), het bestuur (bouwen) en de bewoners (leven). Probleem is dat de wettelijke hinder- en de bouwcontouren niet samenvallen. Daardoor is er de afgelopen jaren gebouwd op plaatsen waar dat uit oogpunt van hinderbeperking niet gewenst is, met “spookgehinderden” als gevolg. Doordat het woningbestand dat wordt gebruikt voor de berekening van de hinderbelasting dateert van 2005, worden daarmee ook de gelijkwaardigheidscriteria uitgehold.

De bewoners is er alles aan gelegen dat woningbouw niet de mogelijkheden van hinderbeperking via routeaanpassing blokkeert. Na overleg met alle belanghebbenden heeft het kabinet besloten dat woningbouw in de directe nabijheid van start- en landingsbanen beperkt blijft vanwege de geluidsoverlast en de veiligheid. In de zone daarbuiten mogen gemeenten bouwen mits dit binnen bestaand stedelijk gebied gebeurt. Dit komt in het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) te staan. Over de ontwikkeling op middellange termijn zal een advies worden gevraagd aan de ORS waarbij nieuwe woningbouwlocaties moeten passen binnen de nieuwe routestructuur.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/04/01/nieuwe-afspraken-over-woningbouw-rond-schiphol

 

Onderzoek Ultrafijnstof

Op verzoek van de staatssecretaris van I&M voert het RIVM een nader onderzoek uit naar de gezondheidseffecten van blootstelling aan ultrafijnstof veroorzaakt door de luchtvaart. De eerste stap is een vergelijkend onderzoek naar de sterftecijfers in de Schipholregio in relatie tot die in andere deelgebieden. Dat kan een indicatie geven over de ernst van de blootstelling. Ongeacht de uitkomst vinden de bewoners dat dit nog niets zegt over andere gezondheidseffecten (zoals ziektes), die dus ook moeten worden onderzocht.

Omdat er nog veel onduidelijk is, blijft de luchtvaartsector twijfel houden of hier veel aandacht aan moet worden besteed. Om diezelfde reden vinden de bewoners dat dit juist wel nodig is. In de uitzending van Zembla op 6 april is dit standpunt helder verwoord.

http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/06-04-2016/nog-steeds-geen-onderzoek-gezondheidsrisicos-schiphol/

 

Nachtroute naar Polderbaan

De afgelopen maanden is diverse keren gesproken over een tijdelijk en de definitieve en oplossing voor het probleem van het samenvoegen en verdelen van het vliegverkeer over de korte en de lange naderingsroute naar de Polderbaan. Tot ongenoegen van de bewoners duurt dit langer dan gewenst omdat de belangenafweging tussen de sector (brandstofbesparing) en de omgeving (hinderbeperking) niet duidelijk is.

 

Regioforum 26 januari 2016

Aan de orde kwamen o.a. het microklimaat Lisse/Noordwijkerhout en het microklimaat Leimuiden. Zie verder http://www.omgevingsraadschiphol.nl/nieuws/kort-verslag-regioforum-26-februari-2015/

 

Stroomlijning informatievoorziening

Bij de aanvang van de ORS is door alle betrokkenen geconstateerd dat vraag en aanbod van informatie over Schiphol beter op elkaar moeten worden afgestemd. Een ORS-taskforce is begonnen met stroomlijning. De motie van D66 tijdens de wetsbehandeling in deTweede Kamer over moderne communicatie is een ondersteuning van de plannen van de ORS. Deze moeten leiden tot een app die geïntegreerde informatie presenteert.

 

Onderzoek veiligheid vliegverkeer Schiphol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. Gezien de aanleiding (diverse bijna-ongelukken) stemmen de bewonersleden in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) daarmee van harte in.

Bij de ontwikkeling van Schiphol spelen drie belangen een rol: veiligheid, economie en milieu. In het kader van de ORS behartigen de bewoners met name dat derde belang: kwaliteit leefomgeving, geluidshinderbeperking, vermindering schadelijke uitstoot.

Uiteraard staat in- en externe veiligheid ook voor de bewoners bovenaan. Zij zullen er goed op letten dat in de discussie over de uitkomsten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen het belang van hinderbeperking niet het kind van de rekening wordt.

 

Handhavingsrapportage Schiphol 2015

Uit de rapportage van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) blijkt dat vorig jaar vijftien luchtvaartmaatschappijen een waarschuwing hebben gehad omdat ze teveel zijn afgeweken van de voorgeschreven routes in het luchtruim of een andere overtreding hebben begaan. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft zelfs een boete gekregen omdat zij afwijkingen van de nachtelijke routes heeft toegelaten. De bewoners willen hier meer over weten omdat zij nog wachten op een verklaring waarom er meer nachtvluchten zijn uitgevoerd dan afgesproken.

https://www.ilent.nl/actueel/ilt-publiceert-handhavingsrapportage-schiphol.aspx