Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 3e kwartaal 2015

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS)

 

Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 3e kwartaal 2015

 

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO)

De 10 clustervertegenwoordigers hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten en zijn verschillende keren bijeen geweest over de onderlinge samenwerking, een gemeenschappelijke toekomstvisie en de voorbereiding van ORS-vergaderingen. Onderstaand een beknopte opsomming wat er zo allemaal heeft gespeeld.

 

Achterbanraadpleging ORS-bewonersvisie

In juli is een concept-bewonersvisie gepubliceerd. Die is bedoeld als werkprogramma en als onderhandelingsstrategie van de bewoners voor het overleg in de Omgevingsraad. Ons doel daarin is in de eerste plaats hinderbeperking. Vandaar dat de bewonersdelegatie de nadruk legt op de kern van het Aldersakkoord: de selectieve ontwikkeling als voorwaarde voor hinderbeperking. Die willen we zeker stellen. Dat is nodig omdat de andere ondertekenaars de neiging hebben om aan die afspraken te morrelen.

De ontvangen commentaren uit de achterbanraadpleging zullen door een redactiecommissie worden verwerkt in een nieuwe versie die eind dit jaar klaar moet zijn.

http://vlieghinder-oegstgeest.nl/2015/08/achterbanraadpleging-toekomstvisie-bewonersgeleding-ors/

 

Hoorzitting Luchtvaartnota

Op 23 september hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de Luchtvaartnota. Aan de orde was de vraag of deze nog actueel is, gegeven de snelle mondiale ontwikkelingen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst woedde er in de media een een pittige discussie over de positie van Nederland, de kansen van Schiphol en de vooruitzichten voor KLM.

Bewoners hebben op die hoorzitting gewezen op twee gevaren voor de hinderbeperking: ongebreidelde groei van het aantal vliegtuigen en de grootschalige woningbouw rond Schiphol.

Om het tij te keren moeten we geen tijd te verliezen aan nieuwe plannen, maar alles op alles zetten om de bestaande uit te voeren. Dat pleidooi heeft geholpen, want het kabinet heeft toegezegd een Actieagenda Schiphol 2016-2025 op te stellen, samen met de sector, de bestuurders en de bewoners.

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A02041

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/29/actieagenda-schiphol-2016-2025

 

Milieu Effect Rapport (MER)

Het Aldersakkoord wil de belangen van economie en milieu onderling afstemmen. Daartoe is een nieuw Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) ontworpen. Dat NNHS wordt in 2016 in wetgeving omgezet. Daarvoor moet een zogeheten milieueffectrapport (MER) worden opgesteld.

De bewonersdelegatie heeft ervoor gezorgd dat in het kader van het MER ook de milieueffecten van de nieuwe startprocedure (NADP2) worden bekeken. Dat geldt ook voor de zogeheten 50/50-regel die na 2020 in de plaats komt van het plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3052

 

Nieuwe startprocedure (NADP2)

In april 2014 heeft KLM een nieuwe startprocedure ingevoerd, Noise Abatement Departure Procedure  (NADP2) geheten. Deze zou niet alleen goedkoper zijn (d.w.z. minder brandstof verbruiken) maar per saldo ook minder geluidshinder veroorzaken. De bewoners betwijfelen of dit waar is en eisten een onafhankelijk onderzoek. Met name vinden zij dat de berekende hinderbeperking te gunstig wordt ingeschat.

Omdat KLM geen toestemming nodig heeft om deze procedure in te voeren, is na harde onderhandeling bereikt dat zo’n onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de MER. Op basis daarvan zullen de bewoners een definitief oordeel bepalen over deze kwestie.

 

Nachtroute Polderbaan

Om veiligheidsreden heeft de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) begin dit jaar besloten om de verkorte nachtroute naar de Polderbaan tijdelijk buiten gebruik te stellen, waardoor er meer verkeer over de gemeenten Castricum en Limmen komt. Het ontwikkelen van een beter alternatief kost meer tijd. Wel is ten overvloede vastgesteld dat het eigenmachtig wijzigen van routes niet acceptabel is, dat gebeurt voortaan alleen in overleg met de ORS.

http://www.omgevingsraadschiphol.nl/nieuws/inzet-op-definitieve-oplossing-nachtroute-polderbaan/

 

ORS-Regioforum

Op 2 oktober vond de derde vergadering van het Regioforum plaats. De belangrijkste aandachtspunten waren: Gebruiksprognose 2016, Groot Baanonderhoud, Onderzoek naar Ultrafijnstof en Stroomlijning Informatievoorziening & Dienstverlening. Verslag vorige vergadering: http://ors.jouwweb.nl/agendapunt-1

 

Gebruiksprognose Schiphol 2016

De jaarlijkse prognose van het te verwachten vliegverkeer raamt voor 2016 een totaal van ca. 470.000 starts en landingen. Daarmee kom het plafond van 500.000 vtb per jaar in zicht en moet de overheveling naar Lelystad in gang worden gezet. Door goedkope vakantievluchten uit te plaatsen naar de “Lelybaan” kan de restcapaciteit van Schiphol worden gereserveerd voor hoogwaardige netwerkverbindingen die bijdragen aan de Nederlandse economie.

Uit de prognose blijkt ook dat de beloofde vermindering van vluchten niet plaats vindt, integendeel, het aantal groeit weer. Dit is in strijd met de afspraak om het aantal in 3 jaar te verminderen van 32.00 naar 29.000. In het advies zal de ORS benadrukken dat beide ontwikkelingen een extra reden vormen om de beloofde Actieagenda voortvarend ter hand te nemen.

http://omgevingschiphol-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/10/02153718/Gebruiksprognose-2016-def.pdf

 

Reductie Nachtvluchten

De vermindering van het aantal nachtvluchten is een onderdeel van het Alternatievenpakket dat in de plaats is gekomen voor het niet doorgaan van de in het Aldersakkoord overeengekomen invoering van stille glijvluchten (CDAs). Die CDAs waren op zichzelf al weer een compensatie voor het feit dat de primaire Kaag- en Polderbaan het merendeel van alle vliegtuigbewegingen voor hun rekening zouden nemen.

Voor die omwonenden is het dus zuur dat er niets terecht dreigt te komen van de compensatie van de compensatie. Bovendien bemoeilijkt dat het selectiviteitsbeleid, omdat schaarse landingsrechten (slots) op Schiphol kennelijk worden toegewezen aan zogeheten Low Cost Carriers.

De bewoners nemen dan ook geen genoegen met de verklaring van de luchtvaartsector en het ministerie dat zij hun best doen. Zij eisen uitsluitsel in de eind oktober te houden vergadering van het College van Advies.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article27524398.ece/Woede-over-extra-nachtvluchten-Schiphol

 

Kwartaalrapportage NNHS

Over de voortgang bij de toepassing van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS) wordt per kwartaal gerapporteerd. Op voorstel van de bewoners is de onderbouwing van het baangebruik beter verantwoord.

http://omgevingschiphol-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/10/02154458/Agendapunt-7-Kwartaalbericht-NNHS-Q3.pdf

 

Ultrafijnstof bij Schiphol

Na het alarmerende TNO-rapport eind vorig over ultrafijnstof bij Schiphol is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu begin 2015 nader onderzoek gedaan. Dit betrof metingen naar concentraties op en rond de luchthaven en een literatuurstudie naar de gezondheidseffecten. Uit de metingen blijkt dat ultrafijnstof veroorzaakt door vliegtuigmotoren globaal eenderde van het totaal aan ultrafijnstof uitmaakt en qua concentratie overeenkomt met stedelijk gebied. Merkwaardigerwijs is er wereldwijd weinig bekend over de gevolgen van blootstelling hieraan en ook bestaan er geen normen. Vandaar dat vervolgonderzoek nodig is. De bewoners zijn nog niet gerustgesteld en willen voorkomen dat het probleem wordt gebagatelliseerd. Zij vinden dat de luchtvaartsector en de overheid er alles aan moeten doen om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de risico’s van blootstelling.

http://omgevingschiphol-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/10/05163008/Presentatie-ultrafijnstof-RIVM-2-okt-2015.pdf

 

Stroomlijning informatievoorziening & Dienstverlening ORS

Er is heel veel informatie over en door Schiphol, maar die is verbrokkeld en kent nogal wat doublures. Tegelijkertijd klagen belanghebbenden dat ze onvoldoende weten . Op voorstel van de bewoners wordt er een taskforce ingesteld om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit moet geen praatgroep worden maar de bedoeling is praktische verbeteringen door te voeren. Een van de zaken die met voorrang wordt opgepakt is een eigen bewonerswebsite voor communicatie, mailings, archief en forum.

http://ors.jouwweb.nl/agendapunt-8b

 

Hinderbeperkende maatregelen

Een aantal voorbereidende werkgroepen is bezig met voorstellen voor concrete hinderbeperkende maatregelen:

– Dwars- en staartwindlimieten voor het inzetten van de Buitenveldertbaan

– Jaarplanning van grootonderhoud dat beter rekening houdt met hinderbeperking

– Voorstellen voor optimalisatie Kaagbaanroutes

– Luchtruimvisie en de invloed op toekomstig baan- en routegebruik.

 

CVO-MP/20151010