Wettelijke rem op groei Schiphol

Alle partijen rond Schiphol zijn het eens geworden over een wettelijke beperking op de groei van Schiphol. Daarmee is de weg vrij om het overleg voort te zetten in de Omgevingsraad Schiphol die tot taak heeft de ontwikkeling van de luchthaven in te bedden in de omgeving. De bewonersleden zullen alles op alles zetten om de afspraken over hinderbeperking en leefbaarheid te bewaken.

Het kan niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen maand veel te doen was over Schiphol. De kranten stonden bol van een conflict tussen luchtvaartsector, omwonenden en overheden. Na intensief overleg is een compromis bereikt over versoepeling van de zogeheten vierde-baanregel. Daarmee kunnen de afspraken uit het Aldersakkoord in wetgeving wordt omgezet. Dat maakt de weg vrij voor verder overleg over de toekomst van de luchthaven in de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Vlak voor de installatie van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol op 29 januari 2015 hebben de nog in functie zijnde Aldertafel-delegaties een akkoord bereikt over de condities waaronder Schiphol mag groeien. Aanleiding was dat Schiphol beweerde niet te kunnen doorgroeien naar 510.000 vliegtuigbeweging in 2020 met de huidige beperking van jaarlijks gemiddeld maximaal 40 vliegtuigbewegingen per dag voor secundaire banen als b.v. de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Het compromis houdt in dat de dagnorm in de spitsperiode voor die banen verhoogd wordt van 60 naar 80 vliegbewegingen per dag (ter vergelijking: de Kaagbaan verwerkt 370 vliegbewegingen per dag) en dat Schiphol tot 2020 niet verder mag groeien dan 500.000 vliegbewegingen per jaar (was 510.00) . 
De groei van Schiphol zal mede gaan afhangen van de gerealiseerde hinderbeperking, waarbij tot de 500.000 alle winst omgezet mag worden in volume groei, daarna wordt de winst gedeeld tussen de omgeving en de sector. De bewoners vertegenwoordiging zal alert moeten zijn op welke wijze deze 50/50 regel zal worden vastgesteld en toegepast.

De onderhandelingen waren moeizaam en langdurig, met het risico dat een der partijen het Aldersakkoord zou opzeggen. Dat zou weer gevolg hebben dat Schiphol onbeperkt zou kunnen doorgroeien zonder substantiële hinderbeperking voor omwonenden. De clustervertegenwoordigers die vanaf  29 januari zitting nemen in de ORS achten het van belang dat er een overlegstructuur (Omgevingsraad Schiphol) blijft waar de bewoners hun stem en advies kunnen blijven uitbrengen, temeer ook gezien de veranderende meningen in de politiek.

De discussie over de maximum capaciteit van Schiphol werd tot nu toe hoofdzakelijk gevoerd vanuit de geluidshinder-optiek. Onze clustervertegenwoordigers zijn van mening dat nu ook het moment is aangebroken om de groei van Schiphol te gaan beoordelen naar de impact op de gezondheid van de omwonenden, zeker gezien het recente TNO Onderzoek over Ultra Fijnstof.

Er zal nu een Milieu Effect Rapportage (MER) worden opgesteld waarna de gemaakte afspraken in de wet zullen worden opgenomen. Het grote belang daarvan is dat een akkoord dat in wetgeving is omgezet meer rechtszekerheid biedt dan afspraken alleen.

Zie voor verdere berichten 

https://twitter.com/ORSkaagbaan

ORS-Kaagbaanclustervertegenwoordigers

Matt Poelmans / Rob Loekenbach

Arnoud Hendriks / Jan Schreurs