Achterbanraadpleging Toekomstvisie Bewonersgeleding ORS

Begin dit jaar is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) van start gegaan met een zelfstandige bewonersvertegenwoordiging. Die is samengesteld via clustergewijze verkiezingen. Wat die bewonersgeleding ontbeert is een gezamenlijk toekomstvisie. Vandaar dat het ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) bezig is met het opstellen van zo’n toekomstvisie. Over een concept-versie d.d. 22 juli verzamelen de clustervertegenwoordigers op dit moment reacties uit hun achterban. Medio september 2015 hoopt het CVO de eindversie vast te stellen. Onderstaand drie belangrijke onderwerpen daaruit.  

Selectieve ontwikkeling
Doel van de ORS-bewonersgeleding is het beschermen (verbeteren of minimaal handhaven) van de kwaliteit van de leefomgeving. Middel is selectieve ontwikkeling van Schiphol als mainport (hoogwaardig knooppunt van internationale verbindingen) met zo min mogelijke nadelen (geluidshinder, schadelijke uitstoot, veiligheidsrisico’s). Dat is vorm gegeven in het Aldersakkoord (plafonds, baangebruik, hinderbeperking) waarmee ongebreidelde groei wordt voorkomen.
Door mondiale ontwikkelingen en wettelijke belemmeringen dreigt deze selectiviteit te stageren. Om de voorgenomen overheveling van niet-mainport verkeer naar Lelystad en Eindhoven te bevorderen, dringen de bewoners erop aan dat Schiphol, Lelystad en Eindhoven worden opgenomen in één nationaal luchthavensysteem.

Bouwen of vliegen
Voor de komende jaren liggen er plannen om op grote schaal te bouwen in de Randstad, met alle gevolgen van dien voor bereikbaarheid en ruimtebeslag. De bewoners willen voorkomen dat er veel nieuwe gehinderden bijkomen of dat de huidige gehinderden benadeeld worden om nieuwe gehinderden te ontlasten.
Vandaar het voorstel om deze ruimtelijke ontwikkeling niet op zijn beloop te laten, en geen nieuwbouw toe te staan in in het gebied gelegen tussen de bouwcontour van 52dB(A)Lden en de hindercontour van 48dB(A)Lden, d.w.z. het gebied waar thans wel mag worden gebouwd maar met extra gehinderden tot gevolg.

50/50 regel
Het Aldersakkoord wordt thans vastgelegd in wetgeving. Daarvoor moet een zogeheten MilieuEffectRapportage (MER) worden opgesteld. In het kader daarvan willen de bewoners meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Wanneer tegen die tijd het plafond van 500.000 vliegbewegingen zal zijn bereikt, geldt voor de verdere ontwikkeling de 50/50 regel. Dat houdt in dat de geluidswinst die nog kan worden behaald (met name door stillere vliegtuigen) voor de helft ten gunste komt van de luchtvaartsector en voor de andere helft aan de omgeving. Daarom hebben de bewoners gevraagd om de gevolgen daarvan expliciet in de beoordeling van de milieueffecten mee te nemen.