Hinderbeperking Schiphol krijgt wettelijke basis, maar bewoners moeten alert blijven

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS) HINDERBEPERKING SCHIPHOL KRIJGT WETTELIJKE BASIS, MAAR BEWONERS MOETEN ALERT BLIJVEN Op 16 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet Luchtvaart, waarmee het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) wordt ingevoerd. Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer dat voorbeeld volgt, is een onomkeerbare stap gezet om het Aldersakkoord te verankeren in wet- en regelgeving. De hinderbeperking die voor de bewoners de reden is om het akkoord te onderschrijven en deel te nemen aan het overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zal nader worden uitgewerkt in twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthaven Verkeersbesluit (LVB) en het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). Daarvoor is nu een Milieu Effect Rapport (MER) in de maak. Naar verwachting kan het nieuwe stelsel in 2017 in werking treden. Het Aldersakkoord is een compromis dat poogt de belangen van economie en milieu te verenigen: de luchtvaart mag beperkt groeien als er voldoende hinderbeperking tegenover staat. Daarom betreuren de bewoners de pogingen van verschillende partners in het overleg om aan dat akkoord te morrelen. Zo probeert de luchtvaartsector met rekentrucs (over startprocedures, nachtvluchten, stille landingen) onder de groeibeperkingen uit te komen. De gemeenten willen meer woningen bouwen dan nu is toegestaan en de extra gehinderden niet meetellen. Men overweegt zelfs om dit buiten de ORS om met de sector te regelen. Reden voor de bewonersdelegatie om de vinger aan de pols te houden en uitholling van de ORS te voorkomen. Dat onze overlegpartners de indruk wekken dat ze onder hun onwelgevallige delen van het akkoord uit willen is niet nieuw. Zorgelijk is dat enkele politieke partijen met een beroep op het...

Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 2015-IV

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS)   VERSLAG ORS-BEWONERSVERTEGENWOORDIGING 4E KWARTAAL 2015   Schiphol komt de afspraak niet na om het aantal nachtvluchten verminderen. Het argument dat men al genoeg doet aan hinderbeperking deugt niet. Nu Schiphol in gebreke is en de reductie niet vrijwillig plaatsvindt, moet die wettelijk worden afgedwongen.   Niet morrelen aan het akkoord en geen uitvluchten De afgelopen maanden zijn de spanningen binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) toegenomen omdat onze partners (luchtvaartsector en bestuurders) doorgingen met het morrelen aan het Aldersakkoord. De bewoners hebben voor deelname aan de ORS moeten tekenen dat zij dat akkoord respecteren. Zij verwachten dat de andere delegaties zich ook aan de afspraken houden. Bij diverse onderwerpen die aan de orde kwamen (hinderbeperking, selectiviteit, woningbouw) bleek die wil er bij de andere partijen niet altijd in voldoende mate te zijn. De bewoners hebben laten weten dat zij staan op het naleven van de afspraken. Daartoe hebben zij medio vorig jaar een aantal uitgangspunten geformuleerd. Op basis daarvan is voorzitter Alders bezig met het opstellen een samenhangend pakket waarmee hij begin 2016 hoopt de patstelling over de verschillende onderwerpen te doorbreken.   Bewonersvisie Sinds vorige zomer is er binnen de vijf baancusters en het overkoepelende overleg van de clustervertegenwoordigers gediscussieerd over een bewonersvisie. Naar aanleiding van de ingekomen reacties heeft het ClusterVertegenwoordigersOverleg geconcludeerd dat de tijd nog niet rijp is om met een afgeronde visie naar buiten te treden. Bovendien is dat ook niet per se noodzakelijk. De gevoerde gedachtenwisseling geeft namelijk voldoende basis voor een gemeenschappelijke stellingname op de verschillende onderdelen in het ORS-overleg.   Selectieve ontwikkeling De luchtvaartsector laat in de...

Vervroegen Nachtprocedures Schiphol

Dit is een hinderbeperkende maatregel uit het Aldersakkoord van 2008. Meer precies is het een onderdeel uit het zogeheten CDA-alternatieven pakket dat is overeengekomen in november 2012 toen de oorspronkelijke maatregel (stille glijvluchtlandingen vanaf 20.30 uur) niet uitvoerbaar bleek. De maatregel houdt in dat nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures een half uur eerder in de avond (vanaf 22.30 uur) worden toegepast, indien het actuele verkeersaanbod en andere operationele omstandigheden dat toelaten. Dat heeft een gunstig effect op de hinderbeleving. Het vliegverkeer wordt namelijk via vaste routes afgehandeld en nadert op grotere hoogte en waar mogelijk via een glijvluchtlandingen (CDAs). Op basis van een evaluatie na een experimenteerperiode adviseert de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan staatssecretaris Mansveld om deze maatregel definitief in te voeren. Bij de vaststelling van dit advies hebben de bewoners hun twijfel uitgesproken of er inderdaad sprake is van een gunstig effect op de omgeving. Ten eerste gebeurt het alleen indien indien de baancapaciteit het toelaat. Tijdens het experiment is gebleken dat dat slechts 20 minuten het geval is (tussen 22.40 en 23.00 uur). Ten tweede vermeldt het evaluatierapport dat bij toename van het aantal vliegtuigen de kans groot is dat de feitelijke toepassing uiteindelijk verschuift naar het reguliere begin van de nacht (23.00 uur). Ten derde is de berekening van het gunstige effect gedaan door op de handhavingspunten te bepalen welke hindervermindering in Lden plaatsvindt. Deze blijkt marginaal. Samengevat is de structurele bijdrage aan de overeengekomen hinderbeperking (geraamd op 600 minder ernstig gehinderden) onduidelijk en onzeker. Om die reden hebben de bewonersvertegenwoordigers bij de vaststelling van het advies ervoor gepleit om deze effecten het komende halfjaar nader te...

Wettelijke rem op groei Schiphol

Alle partijen rond Schiphol zijn het eens geworden over een wettelijke beperking op de groei van Schiphol. Daarmee is de weg vrij om het overleg voort te zetten in de Omgevingsraad Schiphol die tot taak heeft de ontwikkeling van de luchthaven in te bedden in de omgeving. De bewonersleden zullen alles op alles zetten om de afspraken over hinderbeperking en leefbaarheid te bewaken. Het kan niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen maand veel te doen was over Schiphol. De kranten stonden bol van een conflict tussen luchtvaartsector, omwonenden en overheden. Na intensief overleg is een compromis bereikt over versoepeling van de zogeheten vierde-baanregel. Daarmee kunnen de afspraken uit het Aldersakkoord in wetgeving wordt omgezet. Dat maakt de weg vrij voor verder overleg over de toekomst van de luchthaven in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Vlak voor de installatie van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol op 29 januari 2015 hebben de nog in functie zijnde Aldertafel-delegaties een akkoord bereikt over de condities waaronder Schiphol mag groeien. Aanleiding was dat Schiphol beweerde niet te kunnen doorgroeien naar 510.000 vliegtuigbeweging in 2020 met de huidige beperking van jaarlijks gemiddeld maximaal 40 vliegtuigbewegingen per dag voor secundaire banen als b.v. de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Het compromis houdt in dat de dagnorm in de spitsperiode voor die banen verhoogd wordt van 60 naar 80 vliegbewegingen per dag (ter vergelijking: de Kaagbaan verwerkt 370 vliegbewegingen per dag) en dat Schiphol tot 2020 niet verder mag groeien dan 500.000 vliegbewegingen per jaar (was 510.00) . 
De groei van Schiphol zal mede gaan afhangen van de gerealiseerde hinderbeperking, waarbij tot de 500.000 alle winst omgezet mag worden in...

Verbindende grondslag bewonersorganisatie Omgevingsraad Schiphol

Zonder bewonersgeleding geen hinderbeperking Die geleding is alleen succesvol indien eensgezind Daartoe heeft zij een verbindende grondslag nodig   Anders dan de overige geledingen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), moeten de bewoners hun organisatie van de grond af opbouwen. Om enerzijds het goede uit de afgelopen periode voort te zetten en anderzijds te kunnen functioneren in een nieuwe omgeving, moet dat een lerende organisatie zijn. Onderlinge verdeeldheid ligt op de loer, wat een groot afbreukrisico vormt. Zonder vertrouwen kan een bewonersvertegenwoordiging niet functioneren. Onderstaand een aantal onderwerpen waarover de gekozen vertegenwoordigers het eens moeten zien te worden.   Bewonersvertegenwoordiging De adviezen van de kwartiermaker bevatten het kader dat de bewoners zelf mogen invullen. Het kader wordt gegeven door de regelementen en profielschetsen. Bewoners manifesteren zich in 4 rollen: lid van een toegelaten achterbanorganisatie (ca. 10.000), kiesman in het kiescollege van hun baancluster (ca. 100), clustervertegenwoordiger in Regioforum (10) en lid bewonersdelegatie College van Advies (3). De omwonenden die lid zijn geworden van een bewonersorganisatie hebben dat gedaan in de verwachting dat hun overlast wordt verminderd. De kiesmannen aangewezen door de geregistreerde achterbanorganisaties hebben een duale rol. Ze zijn enerzijds belangenbehartiger van hun organisatie, en anderzijds zijn zij als lid van het kiescollege gehouden tot overeenstemming te komen. Die evenwichtsoefening moeten zij uitvoeren in 4 situaties, want anders dan de naam suggereert is het kiescollege geen eenmalige zaak. Ten eerste kiezen zij de 2 vertegenwoordiger(s) namens hun cluster in het Regioforum. Ten tweede vormen de kiesmannen de achterban voor hun eigen clustervertegenwoordiger(s) in het Regioforum, wat inhoudt dat zij over alle belangrijke (besluiten over) adviezen die hen raken moeten kunnen...

Oegstgeest terug in Schipholoverleg

Met de verkiezing van Matt Poelmans in het College van Advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is Oegstgeest weer terug in het Schipholoverleg. Eerder was hij namelijk bewonerslid in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) voor de Leidse Regio/Duin-Bollenstreek.  In de ORS wacht de zware taak voor de bewonersleden om de overeengekomen selectieve ontwikkeling van de luchthaven te bewaken. De 10 clustervertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol hebben op 15 januari jl. uit hun midden 3 leden voor het College van Advies gekozen. Dit zijn Matt Poelmans, Klaas Bijlsma en Eef Haverkort. De heer Poelmans is woonachtig in Oegstgeest en is afgevaardigd door cluster Kaagbaan. Voorafgaand aan deze verkiezing had het kiescollege van deze cluster unaniem ingestemd met een rolwisseling waarbij hij de functie van clustervertegenwoordiger overneemt van de eerder gekozen Rob Loekenbach, die nu zijn plaatsvervanger wordt. Het College van Advies is een adviesorgaan voor de bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het vormt samen met het Regioforum de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Sinds 1 januari 2015 is de ORS het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Dat bewaking van het in 2008 gesloten Aldersakkoord niet eenvoudig is, blijkt uit de actuele discussie over de door Schiphol gewenste versoepeling van de normen voor het baangebruik. Daardoor komt de beloofde hinderbeperking in gevaar. Speerpunten zijn dan ook het handhaven van het maximum aantal starts en landingen, minder nachtvluchten, meten van...