Pretvluchten Schiphol schaden economie

Zet liever in op intercontinentale vluchten met grote toestellen, betogen Matt Poelmans en Hans Buurma. Dan kan Schiphol groeien in passagiersaantal zonder toename van vliegbewegingen. Schiphol loopt snel vol met prijsvechters die hun groei aanjagen met ultragoedkope tickets. Het bewijs hangt op straat: vliegen naar Londen voor 1 euro. Zo gaat Schiphol op een plofkip lijken. Schiphol moet juist internationale bereikbaarheid aan zakelijk en maatschappelijk Nederland bieden, via een fijnmazig netwerk van verbindingen met economische centra in de wereld. Al die pretvluchten zitten dat netwerk steeds meer in de weg. KLM-ceo Pieter Elbers pleit er daarom maar voor het volumeplafond van 500.000 vliegbewegingen te verhogen (AD, 11 januari). Maar zo’n maatregel is in flagrante strijd met de afspraken tussen luchtvaartsector, bewoners en overheid. Te veel luchtverkeer is slecht voor leefomgeving en klimaat. Voor de gewenste bereikbaarheid is het ook niet nodig. Schiphol kan veel selectiever benut worden. Miljoenen passagiers extra Nu het nog kan moet het kabinet snel de resterende capaciteit op Schiphol voor het netwerk van internationale verbindingen laten reserveren, ten behoeve van zakelijk Nederland. Ook moet de afgesproken verplaatsing van pretvluchten naar Airport Lelystad eindelijk doorgezet worden. Door deze maatregelen krijgt Schiphol extra ruimte voor miljoenen passagiers en meer intercontinentale bestemmingen, waarvoor grotere vliegtuigen worden ingezet. Dan kan het netwerk (in 2015 circa 50 miljoen passagiers) zonder toename van luchtverkeer boven het volumeplafond tot 75 miljoen passagiers doorgroeien. Aldus een onderzoek op toekomstluchtvaart.nl. Zo’n vast volumeplafond is op Schiphol hard nodig vanwege de klimaatimpact van het bepaald niet duurzame luchtverkeer. De in de VN-organisatie ICAO afgesproken compensatie van CO2-uitstoot levert namelijk geen enkele reductie op. Biokerosine wordt... Lees meer

“Stop illegale groei Schiphol”

Bewonersorganisaties zijn de zoals zij dat noemen ’illegale groei van Schiphol’ zat. Het aantal nachtvluchten dreigt volgend jaar zelfs over de wettelijke grenzen te gaan Door Frans van den Berg / Leidsch Dagblad , 16 oktober 2016 De bewoners en de luchtvaartsector hebben al een hoog opgelopen conflict over de nachtvluchten. Die zouden tijdelijk worden verlaagd naar 29.000 vluchten per jaar, maar Schiphol houdt nu vast aan de oude grens van 32.000 nachtvluchten. Staatssecretaris Dijksma is gevraagd hierover de knoop door te hakken, maar in de tussentijd heeft Schiphol al de slots voor de zomerperiode beschikbaar gesteld. Dat zijn 23.219 starts en landingen. Maar die komen wel bovenop de al afgegeven 10.735 winterslots. Dat zijn bij elkaar 33.954 slots. Schiphol houdt er rekening mee dat niet alle gevraagde vluchten daadwerkelijk worden uitgevoerd. „Maar wanneer dat wel het geval is, dan wordt ook nog eens de wettelijke grens overschreden. Je ziet ook hier weer dat Schiphol goochelt met de cijfers en gewoon doorgaat. Dat is voor ons niet langer acceptabel”, laat bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans weten. Grens is heilig Voor het hele gebruiksjaar (winter en zomer) worden in totaal 498.740 slots uitgegeven en dat is dichtbij de kritische grens van 500.000 vluchten. Die grens mag tot en met 2020 niet worden overschreden. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaf vorige week aan dat die grens niet heilig is, mits met de bewoners een akkoord kan worden gesloten. ,,Maar wij houden gewoon vast aan de afspraak van het Aldersakkoord. Pas na 2020 is groei mogelijk en dan nog alleen wanneer de geluidsoverlast afneemt.” Gesprekken over de periode na 2020 zijn voorlopig opgeschort. Eerst moet de... Lees meer

Einde aan groei vakantievluchten

De omwonenden van Schiphol willen dat luchthaven serieus werk maakt van het uitplaatsen van vakantieverkeer door Yteke de Jong / Financiele Telegraaf Donderdag 30 juni bespreekt de Tweede Kamer de Actieagenda Schiphol, die de toekomst van de Nederlandse luchtvaartsector regelt. De omwonenden willen dat staatssecretaris Dijksma van luchtvaart harde maatregelen neemt. Zowel luchtvaartmaatschappijen als omwonenden hebben veel kritiek op de Actieagenda, die volgens beide partijen geen daadkracht uitstraalt. „Schiphol heeft grote economische betekenis, maar doet niets met afgesproken selectieve beleid”, zegt Matt Poelmans, bewonersvertegen-woordiger in de Omgevingsraad Schiphol. Interview Financiele... Lees meer

Verslag ORS-Bewonersvertegenwoordiging 2016 – I

ClusterVertegenwoordigersOverleg( CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS) Belangrijkste punten: Parlement akkoord met NNHS – Uitholling ORS voorkomen – Wonen en vliegen – Risico’s ultrafijnstof toch onderzocht – Onderzoek naar veiligheid vliegverkeer Schiphol   Aldersakkoord omgezet in wetgeving Begin 2016 is het parlement akkoord gegaan met de invoering van het Nieuwe Normen- en handhavingsstelsel (NNHS). Alvorens dit in werking kan treden, moet de wet worden uitgewerkt in een aantal uitvoeringsmaatregelen: het Luchthavenverkeersbesluit (LVB), het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB), de Regeling Milieuinformatie (RMI). Daarvoor is een Milieu Effect Rapportage (MER) in de maak. De ORS-bewonersdelegatie heeft de handen vol aan het beoordelen van al deze stukken. Zo moet de MER uitsluitsel geven over de groeiruimte voor Schiphol. Die wordt bepaald door de wettelijke criteria voor gelijkwaardigheid en de baangebruiksregels. Bij de kamerbehandeling is gebleken dat er misverstanden leven over de interpretatie van belangrijke elementen van het stelsel, zoals de vierde-baan regel, de 50-50 verdeling, hinderbesparing en de actualisering van het woningbestand. Ook de toetsing van de nieuwe geluidsberekeningen luistert nauw, omdat de luchtvaartsector schermt met gerealiseerde hinderbeperking wegens de nieuwe startprocedure en stille nachtvluchten die de bewoners volstrekt ongeloofwaardig achten. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2014Z22117&dossier=34098   Uitholling ORS voorkomen/Actieagenda Schiphol Het NNHS is een belangrijke bouwsteen van het Aldersakkoord, maar dat bestaat uit meerdere doelstellingen. Medio 2015 heeft de bewonersdelegatie in de ORS aan de bel getrokken omdat de uitwerking van het Aldersakkoord op een aantal onderwerpen dreigde te stagneren (zoals selectiviteit, wonen en vliegen, hinderbeperking). Bovendien wekten diverse uitlatingen in de media de indruk tdat de luchtvaartsector en de overheden aan het akkoord wilde morrelen, met als gevolg dat het onderling vertrouwen onder druk kwam te staan.... Lees meer

Onderzoek naar veiligheid vliegverkeer Schiphol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. Gezien de aanleiding (diverse bijna-incidenten) stemmen de bewonersleden in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) daarmee van harte in. Bij de ontwikkeling van Schiphol spelen drie belangen een rol: veiligheid, economie en milieu. In het kader van de ORS behartigen de bewoners met name dat derde belang: kwaliteit leefomgeving, geluidshinderbeperking, vermindering schadelijke uitstoot. Uiteraard staat in- en externe veiligheid ook voor de bewoners bovenaan. Wij zullen erop letten dat in de discussie over de uitkomsten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen het belang van hinderbeperking niet het kind van de rekening wordt. ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol... Lees meer

Hinderbeperking Schiphol krijgt wettelijke basis, maar bewoners moeten alert blijven

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS) HINDERBEPERKING SCHIPHOL KRIJGT WETTELIJKE BASIS, MAAR BEWONERS MOETEN ALERT BLIJVEN Op 16 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet Luchtvaart, waarmee het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) wordt ingevoerd. Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer dat voorbeeld volgt, is een onomkeerbare stap gezet om het Aldersakkoord te verankeren in wet- en regelgeving. De hinderbeperking die voor de bewoners de reden is om het akkoord te onderschrijven en deel te nemen aan het overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zal nader worden uitgewerkt in twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthaven Verkeersbesluit (LVB) en het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). Daarvoor is nu een Milieu Effect Rapport (MER) in de maak. Naar verwachting kan het nieuwe stelsel in 2017 in werking treden. Het Aldersakkoord is een compromis dat poogt de belangen van economie en milieu te verenigen: de luchtvaart mag beperkt groeien als er voldoende hinderbeperking tegenover staat. Daarom betreuren de bewoners de pogingen van verschillende partners in het overleg om aan dat akkoord te morrelen. Zo probeert de luchtvaartsector met rekentrucs (over startprocedures, nachtvluchten, stille landingen) onder de groeibeperkingen uit te komen. De gemeenten willen meer woningen bouwen dan nu is toegestaan en de extra gehinderden niet meetellen. Men overweegt zelfs om dit buiten de ORS om met de sector te regelen. Reden voor de bewonersdelegatie om de vinger aan de pols te houden en uitholling van de ORS te voorkomen. Dat onze overlegpartners de indruk wekken dat ze onder hun onwelgevallige delen van het akkoord uit willen is niet nieuw. Zorgelijk is dat enkele politieke partijen met een beroep op het... Lees meer

Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 2015-IV

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS)   VERSLAG ORS-BEWONERSVERTEGENWOORDIGING 4E KWARTAAL 2015   Schiphol komt de afspraak niet na om het aantal nachtvluchten verminderen. Het argument dat men al genoeg doet aan hinderbeperking deugt niet. Nu Schiphol in gebreke is en de reductie niet vrijwillig plaatsvindt, moet die wettelijk worden afgedwongen.   Niet morrelen aan het akkoord en geen uitvluchten De afgelopen maanden zijn de spanningen binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) toegenomen omdat onze partners (luchtvaartsector en bestuurders) doorgingen met het morrelen aan het Aldersakkoord. De bewoners hebben voor deelname aan de ORS moeten tekenen dat zij dat akkoord respecteren. Zij verwachten dat de andere delegaties zich ook aan de afspraken houden. Bij diverse onderwerpen die aan de orde kwamen (hinderbeperking, selectiviteit, woningbouw) bleek die wil er bij de andere partijen niet altijd in voldoende mate te zijn. De bewoners hebben laten weten dat zij staan op het naleven van de afspraken. Daartoe hebben zij medio vorig jaar een aantal uitgangspunten geformuleerd. Op basis daarvan is voorzitter Alders bezig met het opstellen een samenhangend pakket waarmee hij begin 2016 hoopt de patstelling over de verschillende onderwerpen te doorbreken.   Bewonersvisie Sinds vorige zomer is er binnen de vijf baancusters en het overkoepelende overleg van de clustervertegenwoordigers gediscussieerd over een bewonersvisie. Naar aanleiding van de ingekomen reacties heeft het ClusterVertegenwoordigersOverleg geconcludeerd dat de tijd nog niet rijp is om met een afgeronde visie naar buiten te treden. Bovendien is dat ook niet per se noodzakelijk. De gevoerde gedachtenwisseling geeft namelijk voldoende basis voor een gemeenschappelijke stellingname op de verschillende onderdelen in het ORS-overleg.   Selectieve ontwikkeling De luchtvaartsector laat in de... Lees meer

Uitreiking waarmerk Drempelvrij aan provincie Flevoland

Uitreiking waarmerk Drempelvrij aan provincie Flevoland “Het is al weer lang geleden dat de opening van een website voorpaginanieuws was. Tegenwoordig heeft iedere organisatie een website, anders besta je niet. Maar dat betekent niet dat het allemaal goede websites zijn. Helaas wordt er dikwijls te veel aandacht gegeven aan een gelikt ontwerp, wat ten koste gaat van een toegankelijke structuur. De gebruiker is de dupe van die verkeerde keuze, want die komt er niet in of verdwaalt. Het is net als met een gebouw: als je niet binnen komt maakt het niet uit hoe mooi het interieur is. Daarom zegt met wel dat toegankelijkheid de moeder is van alle kwaliteitseisen. Flevoland geeft met haar vernieuwde website in dubbel opzicht het goede voorbeeld. Ten eerste voldoet de website aan de hoogste eisen van toegankelijkheid voor overheidswebsites. Ten tweede heeft men het resultaat onafhankelijk laten toetsen door een erkende inspectie-instelling. De burger centraal stellen is niet alleen beloven je best te doen, maar het resultaat van die inspanning ook objectief laten testen. Met de toenemende digitalisering wordt internet steeds belangrijker voor dienstverlening en participatie. Toegankelijkheid is trouwens niet alleen van levensbelang voor mensen met een handicap, ruim een kwart van de bevolking heeft baat bij functies als ondertiteling, schaalbare tekst, goed contrast, etc. Helaas voldoen veel websites nog niet aan minimale eisen van toegankelijkheid. Daarom blijft de stichting zich inspannen voor aantoonbare toegankelijkheid via het waarmerk. Flevoland laat zien dat het kan, dus het stichtingsbestuur reikt met genoegen het tastbare bewijs daarvan uit.” Lelystad, 17 december 2015 Bij de foto: Gedeputeerde Michiel Rijsberman van de provincie Flevoland neemt het certificaat in... Lees meer

Maak reizen in W.Europa klimaatvriendelijk

Maak reizen in West-Europa klimaatvriendelijk De EU wil in 2030 veertig procent minder broeikasgassen uitstoten. Op het gebied van internationaal vervoer kan grote klimaatwinst worden geboekt. Hogesnelheidstreinen die 22 keer minder CO2-equivalenten uitstoten dan vliegtuigen, kunnen in Europa korte vluchten vervangen. Dat scheelt bovendien veel vlieghinder, terwijl de vervoerseconomie er niet onder lijdt. Onderteken de... Lees meer

Open Innovations 2015 Forum, Moscow

Open Innovations 2015 Forum, Moscow On invitation by the St Petersburg International Economic Forum (SPIEF), I participated as a speaker at the Open Innovations 2015 Forum held in Moscow. My contribution at the round table on Electronic Government and Digital Citizens was about public innovation through citizen engagement, as contained in the eCitizenCharter.... Lees meer

Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 3e kwartaal 2015

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS)   Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 3e kwartaal 2015   ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) De 10 clustervertegenwoordigers hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten en zijn verschillende keren bijeen geweest over de onderlinge samenwerking, een gemeenschappelijke toekomstvisie en de voorbereiding van ORS-vergaderingen. Onderstaand een beknopte opsomming wat er zo allemaal heeft gespeeld.   Achterbanraadpleging ORS-bewonersvisie In juli is een concept-bewonersvisie gepubliceerd. Die is bedoeld als werkprogramma en als onderhandelingsstrategie van de bewoners voor het overleg in de Omgevingsraad. Ons doel daarin is in de eerste plaats hinderbeperking. Vandaar dat de bewonersdelegatie de nadruk legt op de kern van het Aldersakkoord: de selectieve ontwikkeling als voorwaarde voor hinderbeperking. Die willen we zeker stellen. Dat is nodig omdat de andere ondertekenaars de neiging hebben om aan die afspraken te morrelen. De ontvangen commentaren uit de achterbanraadpleging zullen door een redactiecommissie worden verwerkt in een nieuwe versie die eind dit jaar klaar moet zijn. http://vlieghinder-oegstgeest.nl/2015/08/achterbanraadpleging-toekomstvisie-bewonersgeleding-ors/   Hoorzitting Luchtvaartnota Op 23 september hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de Luchtvaartnota. Aan de orde was de vraag of deze nog actueel is, gegeven de snelle mondiale ontwikkelingen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst woedde er in de media een een pittige discussie over de positie van Nederland, de kansen van Schiphol en de vooruitzichten voor KLM. Bewoners hebben op die hoorzitting gewezen op twee gevaren voor de hinderbeperking: ongebreidelde groei van het aantal vliegtuigen en de grootschalige woningbouw rond Schiphol. Om het tij te keren moeten we geen tijd te verliezen aan nieuwe plannen, maar alles op alles zetten om de bestaande uit te voeren. Dat pleidooi heeft geholpen, want het kabinet heeft toegezegd een Actieagenda... Lees meer

Bewoners ORS: niet morrelen aan Aldersakkoord

Woensdag 23 september 2015 houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de Luchtvaartnota. Alle betrokkenen bij Schiphol (en de andere luchthavens in Nederland) zijn uitgenodigd; de luchtvaartsector (vliegvelden, vliegtuigmaatschappijen), belanghebbenden (bewoners, bestuurders) en deskundigen (wetenschap, instellingen). Belangrijkste onderwerp van gesprek is de selectieve ontwikkeling van Schiphol. Daarover is in 2008 het Aldersakkoord gesloten tussen alle betrokkenen. De pijlers van dit akkoord zijn een plafond voor het totaal aantal vluchten, overheveling van economisch minder belangrijk verkeer naar Lelystad en Eindhoven, en hinderbeperking voor de omwonenden via het preferentieel baangebruik. In de aanloop naar deze hoorzitting is duidelijk geworden dat een aantal ondertekenaars wil morrelen aan dit akkoord. De luchtvaartsector zou het liefst ongebreideld doorgroeien. De overheden willen op grote schaal bouwen binnen de hindercontour van Schiphol. Daardoor dreigt het scenario dat er tegen de bedoelingen in de komende jaren tienduizenden extra gehinderden bijkomen. Een compromis als het Aldersakkoord legt beperkingen op, maar dat is juist bedoeld om gedragsverandering teweeg te brengen. De mainport-functie van Schiphol hoeft niet te lijden onder een plafond, omdat dit alternatieven stimuleert: behalve overheveling van vakantievluchten naar Lelystad (de zesde baan heet Lelybaan, niet Tweede Kaagbaan) is dat lucht-rail transformatie (de Europese grote steden verbinden via en HSL spoornet). De bewoners willen strikt vasthouden aan het model van selectieve ontwikkeling. Daarom is het goed dat zij bij de hoorzitting aanwezig zijn. Merkwaardig genoeg waren zij aanvankelijk niet uitgenodigd. Juist de Tweede Kamer had immers aangedrongen op een betere legitimiteit van de bewonersvertegenwoordiging. Met de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben de omwonenden sinds begin dit jaar een eigen gekozen vertegenwoordiging die voldoet aan hoge eisen... Lees meer

Achterbanraadpleging Toekomstvisie Bewonersgeleding ORS

Begin dit jaar is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) van start gegaan met een zelfstandige bewonersvertegenwoordiging. Die is samengesteld via clustergewijze verkiezingen. Wat die bewonersgeleding ontbeert is een gezamenlijk toekomstvisie. Vandaar dat het ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) bezig is met het opstellen van zo’n toekomstvisie. Over een concept-versie d.d. 22 juli verzamelen de clustervertegenwoordigers op dit moment reacties uit hun achterban. Medio september 2015 hoopt het CVO de eindversie vast te stellen. Onderstaand drie belangrijke onderwerpen daaruit.   Selectieve ontwikkeling Doel van de ORS-bewonersgeleding is het beschermen (verbeteren of minimaal handhaven) van de kwaliteit van de leefomgeving. Middel is selectieve ontwikkeling van Schiphol als mainport (hoogwaardig knooppunt van internationale verbindingen) met zo min mogelijke nadelen (geluidshinder, schadelijke uitstoot, veiligheidsrisico’s). Dat is vorm gegeven in het Aldersakkoord (plafonds, baangebruik, hinderbeperking) waarmee ongebreidelde groei wordt voorkomen. Door mondiale ontwikkelingen en wettelijke belemmeringen dreigt deze selectiviteit te stageren. Om de voorgenomen overheveling van niet-mainport verkeer naar Lelystad en Eindhoven te bevorderen, dringen de bewoners erop aan dat Schiphol, Lelystad en Eindhoven worden opgenomen in één nationaal luchthavensysteem. Bouwen of vliegen Voor de komende jaren liggen er plannen om op grote schaal te bouwen in de Randstad, met alle gevolgen van dien voor bereikbaarheid en ruimtebeslag. De bewoners willen voorkomen dat er veel nieuwe gehinderden bijkomen of dat de huidige gehinderden benadeeld worden om nieuwe gehinderden te ontlasten. Vandaar het voorstel om deze ruimtelijke ontwikkeling niet op zijn beloop te laten, en geen nieuwbouw toe te staan in in het gebied gelegen tussen de bouwcontour van 52dB(A)Lden en de hindercontour van 48dB(A)Lden, d.w.z. het gebied waar thans wel mag worden gebouwd maar met extra gehinderden tot gevolg.... Lees meer

Vervroegen Nachtprocedures Schiphol

Dit is een hinderbeperkende maatregel uit het Aldersakkoord van 2008. Meer precies is het een onderdeel uit het zogeheten CDA-alternatieven pakket dat is overeengekomen in november 2012 toen de oorspronkelijke maatregel (stille glijvluchtlandingen vanaf 20.30 uur) niet uitvoerbaar bleek. De maatregel houdt in dat nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures een half uur eerder in de avond (vanaf 22.30 uur) worden toegepast, indien het actuele verkeersaanbod en andere operationele omstandigheden dat toelaten. Dat heeft een gunstig effect op de hinderbeleving. Het vliegverkeer wordt namelijk via vaste routes afgehandeld en nadert op grotere hoogte en waar mogelijk via een glijvluchtlandingen (CDAs). Op basis van een evaluatie na een experimenteerperiode adviseert de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan staatssecretaris Mansveld om deze maatregel definitief in te voeren. Bij de vaststelling van dit advies hebben de bewoners hun twijfel uitgesproken of er inderdaad sprake is van een gunstig effect op de omgeving. Ten eerste gebeurt het alleen indien indien de baancapaciteit het toelaat. Tijdens het experiment is gebleken dat dat slechts 20 minuten het geval is (tussen 22.40 en 23.00 uur). Ten tweede vermeldt het evaluatierapport dat bij toename van het aantal vliegtuigen de kans groot is dat de feitelijke toepassing uiteindelijk verschuift naar het reguliere begin van de nacht (23.00 uur). Ten derde is de berekening van het gunstige effect gedaan door op de handhavingspunten te bepalen welke hindervermindering in Lden plaatsvindt. Deze blijkt marginaal. Samengevat is de structurele bijdrage aan de overeengekomen hinderbeperking (geraamd op 600 minder ernstig gehinderden) onduidelijk en onzeker. Om die reden hebben de bewonersvertegenwoordigers bij de vaststelling van het advies ervoor gepleit om deze effecten het komende halfjaar nader te... Lees meer

Wettelijke rem op groei Schiphol

Alle partijen rond Schiphol zijn het eens geworden over een wettelijke beperking op de groei van Schiphol. Daarmee is de weg vrij om het overleg voort te zetten in de Omgevingsraad Schiphol die tot taak heeft de ontwikkeling van de luchthaven in te bedden in de omgeving. De bewonersleden zullen alles op alles zetten om de afspraken over hinderbeperking en leefbaarheid te bewaken. Het kan niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen maand veel te doen was over Schiphol. De kranten stonden bol van een conflict tussen luchtvaartsector, omwonenden en overheden. Na intensief overleg is een compromis bereikt over versoepeling van de zogeheten vierde-baanregel. Daarmee kunnen de afspraken uit het Aldersakkoord in wetgeving wordt omgezet. Dat maakt de weg vrij voor verder overleg over de toekomst van de luchthaven in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Vlak voor de installatie van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol op 29 januari 2015 hebben de nog in functie zijnde Aldertafel-delegaties een akkoord bereikt over de condities waaronder Schiphol mag groeien. Aanleiding was dat Schiphol beweerde niet te kunnen doorgroeien naar 510.000 vliegtuigbeweging in 2020 met de huidige beperking van jaarlijks gemiddeld maximaal 40 vliegtuigbewegingen per dag voor secundaire banen als b.v. de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Het compromis houdt in dat de dagnorm in de spitsperiode voor die banen verhoogd wordt van 60 naar 80 vliegbewegingen per dag (ter vergelijking: de Kaagbaan verwerkt 370 vliegbewegingen per dag) en dat Schiphol tot 2020 niet verder mag groeien dan 500.000 vliegbewegingen per jaar (was 510.00) . 
De groei van Schiphol zal mede gaan afhangen van de gerealiseerde hinderbeperking, waarbij tot de 500.000 alle winst omgezet mag worden in... Lees meer

Over deze website

Matt Poelmans is active at CitizenVision (Director), Drempelvrij (Vice President), Schiphol Council (Citizen Representative)

Previously he worked with SER (Director), Oegstgeest (Deputy Major), BZK (Project Manager), ICTU (Program Director), D66 (Vice President, Provincial Representative, Council Member), PBLQ (Senior Advisor)

e-Citizen Charter

BurgerServiceCode

Petitions

TrackYourCouncil

WijWaarderen

archief