“Stop illegale groei Schiphol”

Bewonersorganisaties zijn de zoals zij dat noemen ’illegale groei van Schiphol’ zat. Het aantal nachtvluchten dreigt volgend jaar zelfs over de wettelijke grenzen te gaan Door Frans van den Berg / Leidsch Dagblad , 16 oktober 2016 De bewoners en de luchtvaartsector hebben al een hoog opgelopen conflict over de nachtvluchten. Die zouden tijdelijk worden verlaagd naar 29.000 vluchten per jaar, maar Schiphol houdt nu vast aan de oude grens van 32.000 nachtvluchten. Staatssecretaris Dijksma is gevraagd hierover de knoop door te hakken, maar in de tussentijd heeft Schiphol al de slots voor de zomerperiode beschikbaar gesteld. Dat zijn 23.219 starts en landingen. Maar die komen wel bovenop de al afgegeven 10.735 winterslots. Dat zijn bij elkaar 33.954 slots. Schiphol houdt er rekening mee dat niet alle gevraagde vluchten daadwerkelijk worden uitgevoerd. „Maar wanneer dat wel het geval is, dan wordt ook nog eens de wettelijke grens overschreden. Je ziet ook hier weer dat Schiphol goochelt met de cijfers en gewoon doorgaat. Dat is voor ons niet langer acceptabel”, laat bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans weten. Grens is heilig Voor het hele gebruiksjaar (winter en zomer) worden in totaal 498.740 slots uitgegeven en dat is dichtbij de kritische grens van 500.000 vluchten. Die grens mag tot en met 2020 niet worden overschreden. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaf vorige week aan dat die grens niet heilig is, mits met de bewoners een akkoord kan worden gesloten. ,,Maar wij houden gewoon vast aan de afspraak van het Aldersakkoord. Pas na 2020 is groei mogelijk en dan nog alleen wanneer de geluidsoverlast afneemt.” Gesprekken over de periode na 2020 zijn voorlopig opgeschort. Eerst moet de...

Verslag ORS-Bewonersvertegenwoordiging 2016 – I

ClusterVertegenwoordigersOverleg( CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS) Belangrijkste punten: Parlement akkoord met NNHS – Uitholling ORS voorkomen – Wonen en vliegen – Risico’s ultrafijnstof toch onderzocht – Onderzoek naar veiligheid vliegverkeer Schiphol   Aldersakkoord omgezet in wetgeving Begin 2016 is het parlement akkoord gegaan met de invoering van het Nieuwe Normen- en handhavingsstelsel (NNHS). Alvorens dit in werking kan treden, moet de wet worden uitgewerkt in een aantal uitvoeringsmaatregelen: het Luchthavenverkeersbesluit (LVB), het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB), de Regeling Milieuinformatie (RMI). Daarvoor is een Milieu Effect Rapportage (MER) in de maak. De ORS-bewonersdelegatie heeft de handen vol aan het beoordelen van al deze stukken. Zo moet de MER uitsluitsel geven over de groeiruimte voor Schiphol. Die wordt bepaald door de wettelijke criteria voor gelijkwaardigheid en de baangebruiksregels. Bij de kamerbehandeling is gebleken dat er misverstanden leven over de interpretatie van belangrijke elementen van het stelsel, zoals de vierde-baan regel, de 50-50 verdeling, hinderbesparing en de actualisering van het woningbestand. Ook de toetsing van de nieuwe geluidsberekeningen luistert nauw, omdat de luchtvaartsector schermt met gerealiseerde hinderbeperking wegens de nieuwe startprocedure en stille nachtvluchten die de bewoners volstrekt ongeloofwaardig achten. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2014Z22117&dossier=34098   Uitholling ORS voorkomen/Actieagenda Schiphol Het NNHS is een belangrijke bouwsteen van het Aldersakkoord, maar dat bestaat uit meerdere doelstellingen. Medio 2015 heeft de bewonersdelegatie in de ORS aan de bel getrokken omdat de uitwerking van het Aldersakkoord op een aantal onderwerpen dreigde te stagneren (zoals selectiviteit, wonen en vliegen, hinderbeperking). Bovendien wekten diverse uitlatingen in de media de indruk tdat de luchtvaartsector en de overheden aan het akkoord wilde morrelen, met als gevolg dat het onderling vertrouwen onder druk kwam te staan....

Onderzoek naar veiligheid vliegverkeer Schiphol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. Gezien de aanleiding (diverse bijna-incidenten) stemmen de bewonersleden in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) daarmee van harte in. Bij de ontwikkeling van Schiphol spelen drie belangen een rol: veiligheid, economie en milieu. In het kader van de ORS behartigen de bewoners met name dat derde belang: kwaliteit leefomgeving, geluidshinderbeperking, vermindering schadelijke uitstoot. Uiteraard staat in- en externe veiligheid ook voor de bewoners bovenaan. Wij zullen erop letten dat in de discussie over de uitkomsten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen het belang van hinderbeperking niet het kind van de rekening wordt. ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol...

Hinderbeperking Schiphol krijgt wettelijke basis, maar bewoners moeten alert blijven

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS) HINDERBEPERKING SCHIPHOL KRIJGT WETTELIJKE BASIS, MAAR BEWONERS MOETEN ALERT BLIJVEN Op 16 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet Luchtvaart, waarmee het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) wordt ingevoerd. Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer dat voorbeeld volgt, is een onomkeerbare stap gezet om het Aldersakkoord te verankeren in wet- en regelgeving. De hinderbeperking die voor de bewoners de reden is om het akkoord te onderschrijven en deel te nemen aan het overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zal nader worden uitgewerkt in twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthaven Verkeersbesluit (LVB) en het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). Daarvoor is nu een Milieu Effect Rapport (MER) in de maak. Naar verwachting kan het nieuwe stelsel in 2017 in werking treden. Het Aldersakkoord is een compromis dat poogt de belangen van economie en milieu te verenigen: de luchtvaart mag beperkt groeien als er voldoende hinderbeperking tegenover staat. Daarom betreuren de bewoners de pogingen van verschillende partners in het overleg om aan dat akkoord te morrelen. Zo probeert de luchtvaartsector met rekentrucs (over startprocedures, nachtvluchten, stille landingen) onder de groeibeperkingen uit te komen. De gemeenten willen meer woningen bouwen dan nu is toegestaan en de extra gehinderden niet meetellen. Men overweegt zelfs om dit buiten de ORS om met de sector te regelen. Reden voor de bewonersdelegatie om de vinger aan de pols te houden en uitholling van de ORS te voorkomen. Dat onze overlegpartners de indruk wekken dat ze onder hun onwelgevallige delen van het akkoord uit willen is niet nieuw. Zorgelijk is dat enkele politieke partijen met een beroep op het...

Verslag ORS-bewonersvertegenwoordiging 2015-IV

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS)   VERSLAG ORS-BEWONERSVERTEGENWOORDIGING 4E KWARTAAL 2015   Schiphol komt de afspraak niet na om het aantal nachtvluchten verminderen. Het argument dat men al genoeg doet aan hinderbeperking deugt niet. Nu Schiphol in gebreke is en de reductie niet vrijwillig plaatsvindt, moet die wettelijk worden afgedwongen.   Niet morrelen aan het akkoord en geen uitvluchten De afgelopen maanden zijn de spanningen binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) toegenomen omdat onze partners (luchtvaartsector en bestuurders) doorgingen met het morrelen aan het Aldersakkoord. De bewoners hebben voor deelname aan de ORS moeten tekenen dat zij dat akkoord respecteren. Zij verwachten dat de andere delegaties zich ook aan de afspraken houden. Bij diverse onderwerpen die aan de orde kwamen (hinderbeperking, selectiviteit, woningbouw) bleek die wil er bij de andere partijen niet altijd in voldoende mate te zijn. De bewoners hebben laten weten dat zij staan op het naleven van de afspraken. Daartoe hebben zij medio vorig jaar een aantal uitgangspunten geformuleerd. Op basis daarvan is voorzitter Alders bezig met het opstellen een samenhangend pakket waarmee hij begin 2016 hoopt de patstelling over de verschillende onderwerpen te doorbreken.   Bewonersvisie Sinds vorige zomer is er binnen de vijf baancusters en het overkoepelende overleg van de clustervertegenwoordigers gediscussieerd over een bewonersvisie. Naar aanleiding van de ingekomen reacties heeft het ClusterVertegenwoordigersOverleg geconcludeerd dat de tijd nog niet rijp is om met een afgeronde visie naar buiten te treden. Bovendien is dat ook niet per se noodzakelijk. De gevoerde gedachtenwisseling geeft namelijk voldoende basis voor een gemeenschappelijke stellingname op de verschillende onderdelen in het ORS-overleg.   Selectieve ontwikkeling De luchtvaartsector laat in de...