Verslag ORS-Bewonersvertegenwoordiging 2016 – I

ClusterVertegenwoordigersOverleg( CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS) Belangrijkste punten: Parlement akkoord met NNHS – Uitholling ORS voorkomen – Wonen en vliegen – Risico’s ultrafijnstof toch onderzocht – Onderzoek naar veiligheid vliegverkeer Schiphol   Aldersakkoord omgezet in wetgeving Begin 2016 is het parlement akkoord gegaan met de invoering van het Nieuwe Normen- en handhavingsstelsel (NNHS). Alvorens dit in werking kan treden, moet de wet worden uitgewerkt in een aantal uitvoeringsmaatregelen: het Luchthavenverkeersbesluit (LVB), het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB), de Regeling Milieuinformatie (RMI). Daarvoor is een Milieu Effect Rapportage (MER) in de maak. De ORS-bewonersdelegatie heeft de handen vol aan het beoordelen van al deze stukken. Zo moet de MER uitsluitsel geven over de groeiruimte voor Schiphol. Die wordt bepaald door de wettelijke criteria voor gelijkwaardigheid en de baangebruiksregels. Bij de kamerbehandeling is gebleken dat er misverstanden leven over de interpretatie van belangrijke elementen van het stelsel, zoals de vierde-baan regel, de 50-50 verdeling, hinderbesparing en de actualisering van het woningbestand. Ook de toetsing van de nieuwe geluidsberekeningen luistert nauw, omdat de luchtvaartsector schermt met gerealiseerde hinderbeperking wegens de nieuwe startprocedure en stille nachtvluchten die de bewoners volstrekt ongeloofwaardig achten. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2014Z22117&dossier=34098   Uitholling ORS voorkomen/Actieagenda Schiphol Het NNHS is een belangrijke bouwsteen van het Aldersakkoord, maar dat bestaat uit meerdere doelstellingen. Medio 2015 heeft de bewonersdelegatie in de ORS aan de bel getrokken omdat de uitwerking van het Aldersakkoord op een aantal onderwerpen dreigde te stagneren (zoals selectiviteit, wonen en vliegen, hinderbeperking). Bovendien wekten diverse uitlatingen in de media de indruk tdat de luchtvaartsector en de overheden aan het akkoord wilde morrelen, met als gevolg dat het onderling vertrouwen onder druk kwam te staan....

Achterbanraadpleging Toekomstvisie Bewonersgeleding ORS

Begin dit jaar is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) van start gegaan met een zelfstandige bewonersvertegenwoordiging. Die is samengesteld via clustergewijze verkiezingen. Wat die bewonersgeleding ontbeert is een gezamenlijk toekomstvisie. Vandaar dat het ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) bezig is met het opstellen van zo’n toekomstvisie. Over een concept-versie d.d. 22 juli verzamelen de clustervertegenwoordigers op dit moment reacties uit hun achterban. Medio september 2015 hoopt het CVO de eindversie vast te stellen. Onderstaand drie belangrijke onderwerpen daaruit.   Selectieve ontwikkeling Doel van de ORS-bewonersgeleding is het beschermen (verbeteren of minimaal handhaven) van de kwaliteit van de leefomgeving. Middel is selectieve ontwikkeling van Schiphol als mainport (hoogwaardig knooppunt van internationale verbindingen) met zo min mogelijke nadelen (geluidshinder, schadelijke uitstoot, veiligheidsrisico’s). Dat is vorm gegeven in het Aldersakkoord (plafonds, baangebruik, hinderbeperking) waarmee ongebreidelde groei wordt voorkomen. Door mondiale ontwikkelingen en wettelijke belemmeringen dreigt deze selectiviteit te stageren. Om de voorgenomen overheveling van niet-mainport verkeer naar Lelystad en Eindhoven te bevorderen, dringen de bewoners erop aan dat Schiphol, Lelystad en Eindhoven worden opgenomen in één nationaal luchthavensysteem. Bouwen of vliegen Voor de komende jaren liggen er plannen om op grote schaal te bouwen in de Randstad, met alle gevolgen van dien voor bereikbaarheid en ruimtebeslag. De bewoners willen voorkomen dat er veel nieuwe gehinderden bijkomen of dat de huidige gehinderden benadeeld worden om nieuwe gehinderden te ontlasten. Vandaar het voorstel om deze ruimtelijke ontwikkeling niet op zijn beloop te laten, en geen nieuwbouw toe te staan in in het gebied gelegen tussen de bouwcontour van 52dB(A)Lden en de hindercontour van 48dB(A)Lden, d.w.z. het gebied waar thans wel mag worden gebouwd maar met extra gehinderden tot gevolg....

Oegstgeest terug in Schipholoverleg

Met de verkiezing van Matt Poelmans in het College van Advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is Oegstgeest weer terug in het Schipholoverleg. Eerder was hij namelijk bewonerslid in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) voor de Leidse Regio/Duin-Bollenstreek.  In de ORS wacht de zware taak voor de bewonersleden om de overeengekomen selectieve ontwikkeling van de luchthaven te bewaken. De 10 clustervertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol hebben op 15 januari jl. uit hun midden 3 leden voor het College van Advies gekozen. Dit zijn Matt Poelmans, Klaas Bijlsma en Eef Haverkort. De heer Poelmans is woonachtig in Oegstgeest en is afgevaardigd door cluster Kaagbaan. Voorafgaand aan deze verkiezing had het kiescollege van deze cluster unaniem ingestemd met een rolwisseling waarbij hij de functie van clustervertegenwoordiger overneemt van de eerder gekozen Rob Loekenbach, die nu zijn plaatsvervanger wordt. Het College van Advies is een adviesorgaan voor de bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het vormt samen met het Regioforum de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Sinds 1 januari 2015 is de ORS het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Dat bewaking van het in 2008 gesloten Aldersakkoord niet eenvoudig is, blijkt uit de actuele discussie over de door Schiphol gewenste versoepeling van de normen voor het baangebruik. Daardoor komt de beloofde hinderbeperking in gevaar. Speerpunten zijn dan ook het handhaven van het maximum aantal starts en landingen, minder nachtvluchten, meten van...